Riadenie kvality

Externá podpora Manažmentu kvality

 
Externá podpora systému manažmentu kvality ponúka niekoľko výhod, predovšetkým pre malé a stredné podniky.

Veľa týchto podnikov, u ktorých je z časových dôvodov alebo znalostných nedostatkov zlepšovací proces silno obmedzený,  je ochotných s podporou „systému manažmentu kvality“ trvalo analyzovať a ďalej rozvíjať vlastné výrobné toky.

Nasledovné príklady poukazujú na výhody „Externej podpory Manažmentu kvality“:

 

 • Tým že „externá podpora manažmentu kvality“ pokryje veľké množstvo úloh vyplývajúcich z riadenia kvality, bude môcť byť uvoľnená  vlastná kapacita operatívneho ako aj administratívneho charakteru
 • Istotou pre podnikateľa je majstrovské zvládnutie dozorných, certifikačných a dodávateľských auditov
 • Keďže sa časom môže u pracovníkov a taktiež u vedenia podniku dostaviť takzvaná „vnútro-podniková rutinná slepota, často sa preukáže „pohľad z vonku“ ako veľmi nápomocný
 • Dlhoročné skúsenosti externého manažera kvality prinášajú Vášmu podniku nové nápady a osvedčené návrhy riešení
 • Taktiež primeraný výklad noriem a špecifických požiadaviek zákazníkov umožňujú šetrenie nákladov
 • Podnik je tiež „aktualizovaný“ čo sa týka zmien a novelizácie noriem
 • Požiadavky na normy sú plnené pomocou nezávislých interných auditov (Die Normforderung nach unabhängigen (= nezávislých od organizáčnej jednotky)
 • Šetrenie nákladov na školenia a ďalšie vzdelávanie súvisiace s manažmentom kvality a na vyškolenie interných audítorov
 • Zamestnanci majú často podstatne väčší rešpekt voči externému odborníkovi


Katalóg služieb „Externej podpory Manažmentu kvality“:

Činnosť zahŕňa nasledovné úlohy, ktoré môžu byť individuálne napasované na  súčasné potreby podniku:

 • Zostavenie obsahu organizácie systému kvality (oddelenia kvality) po dohovore s vedením podniku a vedúcimi pracovníkmi oddelení
 • Prispôsobenie systému organizačnej štruktúre, aktuálnemu stavu zákonných a súvisiacich požiadaviek a na meniace sa stanovovanie cieľov.
 • Presadzovanie systému kvality pomocou školení a zaučenia pracovníkov
 • Kontaktná osoba vo všetkých otázkach týkajúcich sa kvality
 • Udržiavanie systému kvality pomocou pravidelného interného auditovania spojeného so zavádzaním a sledovaním nápravných a preventívnych opatrení
 • Zabezpečenie služieb a výrobkov podniku na vysokej úrovni vrátane neustáleho zlepšovania daného štandardu
 • Poradenstvo a spolupôsobenie pri zostavovaní Politiky kvality a cieľov kvality
 • Poradevstvo pri sledovaní chýb, určovaní príčin ich vzniku a analýzy chýb

 

Včasné plánovanie kvality (APQP)

 
„Včasné plánovanie kvality“, ktoré sprevádza konštrukčný a metodický vývoj procesov, zaraďujeme ako jeden z hlavných zameraní sa na „Špecifické požiadavky zákazníkov“ (CSR – Customer Specific Requirements).

Podporíme Vás v týchto oblastiach:

 • Vypracovanie konceptu kvality so zameraním na kritériá skúšobných (testovacích) metód, testovaných znakov a spätnú sledovanosť
 • Odsúhlasenie výrobkových a procesných znakov so zákazníkom a spustenie proces sprevádzajúcich aktivít (FMEA, Kontrolný plán, atď.)
 • Stanovenie konceptu pre nakupované diely (komponenty) na základe príručky „ Manažment kvality (QM) pre dodávateľov“ a „Dohody o Manažmente kvality (QM) pre nakupované komponenty/ súčiastky“.
 • Vypracovanie dokumentácie k výrobku vo forme plánov na skúšky/ testy/ kontrolu, ukazovateľov kvality na vizualizáciu a stanovenie spôsobilosti procesov a výrobkov
 • Starostlivosť o výrobok a vyhodnocovanie výsledkov merania, ako aj využitie získaných poznatkov pre nové projekty
 • Sledovanie výrobku pomocou tzv. „Životopisu výrobku“ a spravovanie histórie o zmenách na výrobku napr. pomocou FMEA