Spracovanie projektov EÚ

TQM Slovakia s.r.o. spracúva, monitoruje a supervízuje projekty zo štrukturálnych fondov EÚ.

 

Nové programovacie obdobie na roky 2014-2020 ponúka ďalšie možnosti na pokrytie vašich potrieb vo vymedzených oblastiach, ako je vzdelávanie, investičná činnosť, energetika, cestovný ruch a pod.

 

Samozrejmosťou je aj odborné spracovanie projektov v angličtine. Naši projektoví manažéri majú bohaté skúsenosti s riešením projektových situácií, mnohé nimi  spracované projekty boli schválené a reálne uvedené do praktického života. Vieme vám napomôcť dosiahnuť trvalo udržateľnú konkurenčnú výhodu.

 

Projekty vždy pripravujeme  podľa aktuálnej metodiky, s dôrazom spracovania  princípov logického rámca a cieľov regionálnej a štrukturálnej politiky na roky 2014-2020.

 

Príprava žiadosti zahŕňa vypracovanie projektového spisu vrátane požadovaných príloh v súlade s požiadavkami uvedenými vo výzve.

Vo vlastnej réžii zabezpečujeme vo výzvach prieskum trhu ak je to postačujúce k podaniu projektu. Je to štandardne zahrnuté v cene za prípravu žiadosti.

Obstarávanie vieme zrealizovať v spolupráci s osobou na to oprávnenou.

 

Pri efektívnej spolupráci vieme pripraviť konkurencieschopný projekt a tak isto pri schválení projektu zabezpečiť riadenie projektu.

 

Riadenie implementácie projektu

V prípade schválenia projektu projektový manažment zahŕňa:

 • Riadenie aktivít projektu
 • Príprava priebežných monitorovacích správ
 • Kontrola plnenia kritérií stanovených v zmluve o nenávratný finančný príspevok
 • Príprava čiastkových žiadostí o platbu
 • Príprava záverečnej žiadosti o platbu
 • Príprava záverečnej monitorovacej správy
 • Príprava podporných dokumentov projektu
 • Riadenie aktivít publicity projektu v zmysle zmluvy o NFP
 • Riadenie a kontrola harmonogramu a rozpočtu projektu
 • Spracovávanie žiadostí o prípadné zmeny v projekte – v harmonograme, rozpočte, zmluve a pod.
 • Komunikácia s RO a SO/RO