Formel Q - LICENC

Čo Kedy Kde Cena Zúčastniť sa
   Formel Q - LICENC    8.-9.10.2018   Banská Bystrica   € 389,- bez DPH  REZERVÁCIA

 

Čo Kedy Kde Cena Zúčastniť sa
   Formel Q - LICENC   22.-23.11.2018   Banská Bystrica   € 389,- bez DPH  REZERVÁCIA

Povinnosť dodávateľa VW zabezpečiť plnenie požiadaviek koncernu je vyjadrená v nižšie uvedených aktualizovaných a prepracovaných požiadavkách na kvalitatívnu spôsobilosť a smerniciach hodnotenia s názvom Formel Q - LICENC.

 

Stanovený cieľ:
Pochopenie požiadaviek zákazníka definované v aktualizovanom vydaní Formel Q - LICENC ako záväznej príručky pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu VW. 

Cieľová skupina:
Pracovníci zodpovední za spoluprácu so zákazníkmi i dodávateľmi v rámci všetkých projektov, ktorých výstupy sa realizujú pre koncern VW. Špecialisti z úseku kvality, procesní inžinieri, technológovia, produktoví aj projektoví manažéri a riadiaci pracovníci zo všetkých oblastí.

Obsah:
-    špecifické požiadavky Formel Q spôsobilosť, výklad, obsah použitia v priebehu životnosti výrobku vo

vzťahu k smerniciam VDA
-    náležitosti hodnotenia kvalitatívnej spôsobilosti, výsledky zaradenia, očakávania zákazníka
-    samoaudit dodávateľa, eskalácia, vyplnenie formulára
-    výrobkový audit, klasifikácia chýb, rozhodnutia, nápravné opatrenia, kvalifikácia auditorov
-    potenciálna analýza, Formel Q - konkret
-    audit procesu, hodnotenie, správa, zlepšovací program, príklady 
-    definícia výrobkových skupín
-    problémová analýza

-    doplňujúce požiadavky Formel Q spôsobilosť nad rámec požiadaviek VDA 6.3

 

Po úspešnom absolvovaní účastník získa certifikát o absolvovaní školenia. Certifikát má medzinárodnú validitu.

Garantom pre školenia Formel Q - LICENC je náš certifikovaný lektor.

Trvanie:
2 dni

Poskytované benefity:
•    Rozsiahle školiace materiály
•    Skúsený školiteľ s audítorskou praxou
•    Príjemná tréningová atmosféra s najlepšími službami
•    Obed a občerstvenie počas prestávok
•    Potvrdenie o účasti resp. o kvalifikácii
•    Dostatočný priestor pre zdieľanie znalostí a vedomostí

 

Cena:

389 € bez DPH na jedného účastníka / 2 dni

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.