SPC II. - Expertné znalosti

Čo Kedy Kde Cena Zúčastniť sa
   SPC II. - Expertné znalosti    08. 08. 2018 - 09. 08. 2018   Banská Bystrica   € 349,- bez DPH   REZERVÁCIA

 

Produkty sú zväčša komplexné a vyrábajú sa z veľkého množstva konštrukčných dielov. To, ako dobre môže byť vyrobený konštrukčný diel, produkt, nezávisí len od konštrukcie, alebo vývoja, ale vo veľkej miere od ovládania podmienok vo výrobnom procese. Chyby a nedodržané znaky kvality vychádzajú často na povrch až potom, keď už prebehli vo výrobnom procese. Pre každý podnik má preto rozhodujúcu význam poznanie  kvality procesov vo vzťahu k možným nepodarkom a možnosť rýchlo a konzekventne reagovať na základe zavedených regulačných cyklov.

 

Na to, aby sme mohli analyzovať a vyhodnotiť najdôležitejšie ukazovatele v procese, používame štatistické nástroje, ako SPC (Štatistické riadenie procesov). Pomocou regulačných kariet sú monitorované ukazovatele procesu, aby sa zabezpečilo, že proces prebieha za ovládaných podmienok.

 

Cieľ:

Účastníci už poznajú základy štatistického riadenia procesov (SPC- základné poznatky) a šetrenie spôsobilosti. Na základe aktuálnych predpisov (normy a smernice) Vám budú poskytnuté  potrebné expertné znalosti  v problematike SPC.  Za pomoci nášho trénera si obsah osvojíte prostredníctvom cvičení. Takto budete schopní samostatne aplikovať SPC na kritické ukazovatele a inštruovať zamestnancov o ďalšom postupe.

 

Cieľová skupina:

Inžinieri, technici a odborný personál z plánovania výroby a výroby, oblasti kvality, zabezpečenia kvality.

 

Náplň:

 • Kompaktné zopakovanie základov SPC
 • Základy hodnotenia kvality procesov
  • Proces a jeho vplyvy
  • Základy štatistiky
 • Postupy šetrenia spôsobilosti procesov
  • Postup pri analýze meracích systémov
  • Neistota merania a vplyv na analýzy spôsobilosti
  • Zisťovanie krátkodobej spôsobilosti strojov
  • Štatistická analýza procesu na stanovenie spôsobilosti procesu
  • Modely rozdelenia pre ukazovatele kvality s nie normálnym rozdelením
  • Zistenie ukazovateľov spôsobilosti  pre ukazovatele kvality s nie normálnym rozdelením
  • Dôkaz spôsobilosti  pri atributívnych znakoch (chyby na jednotku / počet chybných jednotiek)
 • Dlhodobé sledovanie spôsobilosti procesu
  • SPC a riadenie procesu
 • Regulačné karty kvality
  • Základy
  • Typy regulačných kariet
  • Regulačné karty a získavanie ich údajov
 • Požiadavky predpisov
  • Aktuálne normy  DIN, EN a ISO
  • Smernice VDI/VDE- a VDMA k problematike
 • Metódy analýzy príčin a zlepšovania procesov
 • Rôzne skupinové práce na prehĺbenie znalostí
 • Tipy a výmena skúseností

 

Trvanie:

2 dni

 

Predpoklady:

Pre účasť na seminári odporúčame predchádzajúce znalosti získané v zmysle seminára SPC - základné znalosti. Tieto znalosti môžu byť nadobudnuté aj v praxi.

 

V rámci seminára Vám budú poskytnuté:

 • Obsiahle školiace podklady
 • Skúsený školiteľ s praktickými znalosťami
 • Príjemná atmosféra tréningu s výbornými službami
 • Obed a občerstvenie počas prestávok na kávu/čaj
 • Potvrdenie o účasti resp. kvalifikácii
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a poznatkov

 

Cena:

349 € bez DPH na jedného účastníka / 2 dni.

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.