PSB - Zodpovednosť za výrobok - new edition - LICENC

 

 
Čo Kedy Kde Cena Zúčastniť sa
   PSB - new edition   20.-21.9.2018   Banská Bystrica   € 389,- bez DPH

  VYBOOKOVANÉ

 
 
 
Čo Kedy Kde Cena Zúčastniť sa
   PSB - new edition    18.-19.10.2018   Banská Bystrica   € 389,- bez DPH   REZERVÁCIA
 

 

V automobilovom priemysle bola otázka bezpečnosti výrobkov a zodpovednosti za výrobky vždy významnou problematikou. Je potrebné poukazovať na dôležitosť informovanosti zamestnancov v oblasti automobilového priemyslu o problematike zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

Stanovený cieľ:

Legislatívne orgány štátov po celom svete stanovujú zákonné požiadavky na kvalitu a bezpečnosť výrobkov, ktoré majú nielen národný, ale aj nadnárodný význam. Tie sa týkajú nielen samotného výrobcu OEM, ale aj dodávateľsko-odberateľského reťazca. Školenie „PSB“ je určené všetkým výrobcom a ich zamestnancom. Ponúka komplexné informácie o požiadavkách na zástupcu pre bezpečnosť produktu a  management riadenia rizika. Vychádza z legislatívneho prehľadu, kde kľúčovou časťou je právna úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným  výrobkom. Majoritnou a nosnou časťou školenia je  nová edícia PSB spracovaná VDA QMC v spolupráci Volkswagen Academy, ako povinne licencované školenie. Komplexný pohľad na tému spolu s príkladmi z praxe vám ponúkame na našom licencovanom školení. 

 

Cieľová skupina:

Zástupca pre bezpečnosť produktov (PSB), Manažéri, všetci špecialisti a pracovníci, ktorí môžu svojou činnosťou ovplyvniť vznik chyby, ktorá spôsobí škodu zákazníkom


Obsah:

•    Požiadavky koncernu VW stanovené v novej verzii Formel Q

•    Menovanie zástupcu pre bezpečnosť produktu (PSB), ktorému sú udelené špecifické práva a povinnosti

•    Požiadavky na kvalifikáciu PSB (odborné znalosti, znalosť produktu a výrobného procesu)

•    Spolupráca pri vývoji dielov a predchádzanie bezpečnostných rizík v súvislosti s použitím produktov

•    Spolupráca pri riešení reklamácií z poľa

•    Komunikácia s managementom alebo zákazníkom

•    Úlohy, ktoré musí plniť zástupca pre bezpečnosť produktu

·       Prehľad o legislatíve a relevantných právnych vzťahoch

·       Záväzky z vadného plnenia v občianskom práve a obchodnom práve

·       Záväzky zo spôsobenej škody v občianskom práve a obchodnom práve

·       Zodpovednosť podľa pracovného práva a trestného práva

·       Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom v Európskej únii a Slovenskej republike

·       Pramene práva týkajúce sa medzinárodnej zodpovednosti

Po úspešnom absolvovaní školenia, účastník získa licencovaný VDA QMC certifikát akceptovaný spoločnosťou Volkswagen. Certifikát má medzinárodnú validitu.

Trvanie:
2 dni

Predpoklady:
Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Poskytované benefity:
•    Rozsiahle školiace materiály
•    Licencovaný a schválený VW školiteľ
•    Príjemná tréningová atmosféra s najlepšími službami
•    Obed a občerstvenie počas prestávok
•    Potvrdenie o účasti resp. o kvalifikácii
•    Dostatočný priestor pre zdieľanie znalostí a vedomostí

Cena:

389 € bez DPH na jedného účastníka / 2 dni

 

Odporúčané súvisiace školenia:

D/TLD

VDA 1

Formel QVYBOOKOVANÉ