PSB - Zodpovednosť za výrobok - new edition - LICENC

 

Čo Kedy Kde Cena Zúčastniť sa
   PSB - new edition    23.-24.07.2018   Banská Bystrica   € 389,- bez DPH   REZERVÁCIA
 

 

Čo Kedy Kde Cena Zúčastniť sa
   PSB - new edition    20.-21.09.2018   Banská Bystrica   € 389,- bez DPH   REZERVÁCIA
 

 

V automobilovom priemysle bola otázka bezpečnosti výrobkov a zodpovednosti za výrobky vždy významnou problematikou.. Je potrebné poukazovať na dôležitosť informovanosti zamestnancov v oblasti automobilového priemyslu o problematike zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

Stanovený cieľ:
Legislatívne orgány štátov po celom svete stanovujú zákonné požiadavky na kvalitu a bezpečnosť výrobkov, ktoré majú nielen národný, ale aj nadnárodný význam. Tie sa týkajú nielen samotného výrobcu OEM, ale aj dodávateľsko-odberateľského reťazca. Školenie „PSB“ je určené všetkým výrobcom a ich zamestnancom. Ponúka komplexné informácie o požiadavkách na zástupcu pre bezpečnosť produktu a  management riadenia rizika. Vychádza z legislatívneho prehľadu, kde kľúčovou časťou je právna úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným  výrobkom. Majoritnou a nosnou časťou školenia je  nová edícia PSB spracovaná VDA QMC v spolupráci Volkswagen Academy, ako povinne licencované školenie. Komplexný pohľad na tému spolu s príkladmi z praxe vám ponúkame na našom licencovanom školení. 


Cieľová skupina:
Zástupca pre bezpečnosť produktov (PSB), Manažéri, všetci špecialisti a pracovníci, ktorí môžu svojou činnosťou ovplyvniť vznik chyby, ktorá spôsobí škodu zákazníkom

Obsah:
•    Požiadavky koncernu VW stanovené v novej verzii Formel Q
•    Menovanie zástupcu pre bezpečnosť produktu (PSB), ktorému sú udelené špecifické práva a povinnosti
•    Požiadavky na kvalifikáciu PSB (odborné znalosti, znalosť produktu a výrobného procesu)
•    Spolupráca pri vývoji dielov a predchádzanie bezpečnostných rizík v súvislosti s použitím produktov
•    Spolupráca pri riešení reklamácií z poľa
•    Komunikácia s managementom alebo zákazníkom
•    Úlohy, ktoré musí plniť zástupca pre bezpečnosť produktu

·         Prehľad o legislatíve a relevantných právnych vzťahoch

·         Záväzky z vadného plnenia v občianskom práve a obchodnom práve

·         Záväzky zo spôsobenej škody v občianskom práve a obchodnom práve

·         Zodpovednosť podľa pracovného práva a trestného práva

·         Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom v Európskej únii a Slovenskej republike

·         Pramene práva týkajúce sa medzinárodnej zodpovednosti

 

 

Po úspešnom absolvovaní školenia, účastník získa licencovaný VDA QMC certifikát akceptovaný spoločnosťou Volkswagen.. Certifikát má medzinárodnú validitu.

Trvanie:
2 dni

Predpoklady:
Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Poskytované benefity:
•    Rozsiahle školiace materiály
•    Licencovaný a schválený VW školiteľ
•    Príjemná tréningová atmosféra s najlepšími službami
•    Obed a občerstvenie počas prestávok
•    Potvrdenie o účasti resp. o kvalifikácii
•    Dostatočný priestor pre zdieľanie znalostí a vedomostí

 

Cena:

389 € bez DPH na jedného účastníka / 2 dni

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.