VDA 6.3 – Skúšobný deň pre certifikovaných audítorov procesu – (ID 353) - LICENC

 

Čo Kedy Kde Cena Zúčastniť sa
   ID 353   23.03.2018   Banská Bystrica   € 419,- bez DPH   REZERVÁCIA

 

 

Cieľová skupina:

Procesný audítor podľa VDA 6.3 pre životný cyklus produktu

 

Predpoklady na účasť:

 • Umožnenie výkonu skúšky je možné po kladnom zhodnotení vašej žiadosti
 • Úspešné ukončenie školenia “VDA 6.3 Kvalifikácia pre audítorov procesu“

  alebo
 • Úspešné ukončenie školenia, VDA 6.3 – Nadstavbové školenie pre audítorov podľa VDA 6.3 (2016)
 • Kvalifikácia audítora podľa DIN EN ISO 19011 (napr. VDA audítor)
 • Najmenej 5 rokov skúseností v priemysle, z toho minimálne 2 v oblasti riadenia kvality

 

Certifikát kvalifikácie:

Po úspešnom absolvovaní písomnej a verbálnej skúšky získate certifikát VDA s registračným číslom a príslušnú kartu audítora umožňujúcu vstup do databázy VDA QMC. Na získanie karty je potrebné zaslať fotografiu v digitálnom formáte JPEG.

 

Poskytované benefity:

 • Rozsiahle školiace materiály
 • Skúsený certifikovaný školiteľ, certifikát priamo od VDA QMC, Berlín
 • Príjemná tréningová atmosféra s najlepšími službami
 • Obed a jedlo počas prestávok
 • Potvrdenie o účasti
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

 

Cena:

419 € bez DPH na jedného účastníka / 1 deň

 

Opakovanie skúšky:

písomná časť - 130,00 eur bez DPH

ústna časť - 170,00 eur bez DPH

 

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 10 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.