VDA 6.3 – Nadstavbové školenie, rekvalifikácia VDA 6.3 (2016) “ (ID 341) LICENC

 

Čo Kedy Kde Cena Zúčastniť sa
   ID 341    16.-17.10.2018   Banská Bystrica   € 449,- bez DPH   REZERVÁCIA

 

Čo Kedy Kde Cena Zúčastniť sa
   ID 341    10.-11.12.2018   Banská Bystrica   € 449,- bez DPH   REZERVÁCIA
 

Základné informácie:

Toto nadstavbové školenie poukazuje na zmeny vo VDA 6.3 (vydanie z roku 2016), s ohľadom na zmeny v katalógu otázok, v hodnotení, potenciálnej analýze a ostatných zmenách.

Toto školenie vám zároveň umožňuje upevniť si vaše vedomosti o procesných auditoch, vymeniť si skúsenosti s audítormi vykonávajúcimi audity a ďalej rozvíjať vaše praktické vedomosti. Obsah nadstavbového školenia je integrovaný do tohto školenia, takže je možné rozvinúť doterajšie skúsenosti s aktuálnou červenou knihou (2016).

 

Po úspešnom ukončení kvalifikácie VDA 6.3 audítor procesu, je potrebné naďalej rozvíjať vaše kompetencie a nezanedbať výkon auditov. Pri výkone auditov znovu a znovu nastávajú situácie, ktoré vedú k nejasnostiam a neistote pri zhodnotení požiadaviek. Počas tohto školenia dostanete príležitosť prediskutovať takéto situácie z audítorskej praxe s ostatnými účastníkmi a expertom na audity a určiť tak vhodnosť a použitie relevantnej požiadavky a zhodnotiť ju. Zvýšite si tak vašu istotu pri výkone auditov procesu a získate motiváciu na váš ďalší osobný rozvoj.

 

Cieľová skupina:

Pre audítorov procesu podľa VDA 6.3 (2010) ) s cieľom rekvalifikovať sa na platnú verziu normy (2016).

 

Predpoklady na účasť:

Účasť na školení kvalifikácia pre audítorov procesu VDA 6.3 (2010). Na školení sa môžu zúčastniť len tí, čo majú absolvovaní min. Modul BII VDA 6.3 ( 2010 ).

 

Záujemcom, ktorí ho nemajú, je možné ponúknuť komplexné školenie interný/externý audítor procesu podľa VDA 6.3 v rozsahu 4 dní.

 

Obsah:

 • Vstup: novinky vrátane opakovania jednotlivých kapitol VDA 6.3
 • Analýza rizika využitím modelu korytnačky
 • ISO 19011 smernica pre výkon systémov manažmentu
 • Zmeny v požiadavkách na audítorov
 • Jednotlivé kroky pri výkone auditu ako proces
 • Procesné prvky 1-7 (upevnenie vedomostí)
  (potenciálna analýza, plánovanie a realizácia vývoja produktu a procesu, manažment dodávateľov,
  analýza procesu výroby a starostlivosti o zákazníka)
 • Vyhodnotenie a zmeny v hodnotení zistení z auditu
 • Správa z auditu, dokumentácia
 • Zmeny v potenciálnej analýze
 • Skúsenosti účastníkov a najlepšie praktiky pri výkone auditu
 • Vysvetlenie aktuálnych definícií a často kladených otázok

 

Doba trvania:

2 dni

 

Ukončenie a certifikácia:

Po úspešnom zložení testu získate certifikát VDA QMC.

 

Poskytované benefity:

 • Rozsiahle školiace materiály
 • Skúsený certifikovaný školiteľ, certifikát priamo od VDA QMC, Berlín
 • Príjemná tréningová atmosféra s najlepšími službami
 • Obed a jedlo počas prestávok
 • Potvrdenie o účasti
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

 

Cena:

449 € bez DPH na jedného účastníka / 2 dni

 

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.