PSB - Zodpovednosť za výrobok - new edition - LICENC

Kategória:
školenie
Dátum:
18. september 2019 - 19. september 2019
Miesto konania
Trenčín
Cena:
399,- bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
 • Od 18. september 2019 do 19. september 2019

V automobilovom priemysle bola otázka bezpečnosti výrobkov a zodpovednosti za výrobky vždy významnou problematikou. Je potrebné poukazovať na dôležitosť informovanosti zamestnancov v oblasti automobilového priemyslu o problematike zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

 

Stanovený cieľ:

Legislatívne orgány štátov po celom svete stanovujú zákonné požiadavky na kvalitu a bezpečnosť výrobkov, ktoré majú nielen národný, ale aj nadnárodný význam. Tie sa týkajú nielen samotného výrobcu OEM, ale aj dodávateľsko-odberateľského reťazca. Školenie „PSB“ je určené všetkým výrobcom a ich zamestnancom. Ponúka komplexné informácie o požiadavkách na zástupcu pre bezpečnosť produktu a  management riadenia rizika. Vychádza z legislatívneho prehľadu, kde kľúčovou časťou je právna úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným  výrobkom. Majoritnou a nosnou časťou školenia je  nová edícia PSB spracovaná VDA QMC v spolupráci Volkswagen Academy, ako povinne licencované školenie. Komplexný pohľad na tému spolu s príkladmi z praxe vám ponúkame na našom licencovanom školení. 

 

Cieľová skupina:

Zástupca pre bezpečnosť produktov (PSB), Manažéri, všetci špecialisti a pracovníci, ktorí môžu svojou činnosťou ovplyvniť vznik chyby, ktorá spôsobí škodu zákazníkom


Obsah:

 • Požiadavky koncernu VW stanovené v novej verzii Formel Q
 • Menovanie zástupcu pre bezpečnosť produktu (PSB), ktorému sú udelené špecifické práva a povinnosti
 • Požiadavky na kvalifikáciu PSB (odborné znalosti, znalosť produktu a výrobného procesu)
 • Spolupráca pri vývoji dielov a predchádzanie bezpečnostných rizík v súvislosti s použitím produktov
 • Spolupráca pri riešení reklamácií z poľa
 • Komunikácia s managementom alebo zákazníkom
 • Úlohy, ktoré musí plniť zástupca pre bezpečnosť produktu
 • Prehľad o legislatíve a relevantných právnych vzťahoch
 • Záväzky z vadného plnenia v občianskom práve a obchodnom práve
 • Záväzky zo spôsobenej škody v občianskom práve a obchodnom práve
 • Zodpovednosť podľa pracovného práva a trestného práva
 • Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom v Európskej únii a Slovenskej republike
 • Pramene práva týkajúce sa medzinárodnej zodpovednosti

 

Po úspešnom absolvovaní školenia, účastník získa licencovaný VDA QMC certifikát „Product safety representative (PSB) in the automobile industry“ akceptovaný spoločnosťou Volkswagen. Certifikát má medzinárodnú validitu.

 

Trvanie:

2 dni

 

Predpoklady:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

 

Poskytované benefity:

 • Rozsiahle školiace materiály
 • Licencovaný a schválený VW školiteľ
 • Príjemná tréningová atmosféra s najlepšími službami
 • Obed a občerstvenie počas prestávok
 • Potvrdenie o účasti resp. o kvalifikácii
 • Dostatočný priestor pre zdieľanie znalostí a vedomostí

 

Cena:

399 € bez DPH na jedného účastníka / 2 dni

 

Odporúčané súvisiace školenia:

 • D/TLD
 • VDA 1
 • Formel Q

 

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 14 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a)     záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované

b)     žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

c)     záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované

d)     storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Zľava

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Ochrana osobných údajov

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 
 

Všetky termíny:

 • Od 18. september 2019 do 19. september 2019