PSCR - zmocnenec pre bezpečnosť a zhodu výrobku

 Registrácia ukončená
 
33
Kategória:
školenie
Dátum
21. november 2019 - 22. november 2019
Miesto konania
Trenčín
Cena:
399,- bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
  • Od 21. november 2019 do 22. november 2019

Pre koho je kurz určený?

Vedúcim pracovníkom a pracovníkom v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu, ktorí majú byť alebo už sú menovaní do funkcie zmocnenca za bezpečnosť produktu.

 

Čo Vám kurz prinesie?

Splníte jednu zo špecifických požiadaviek OEM a požiadavky uvedené v IATF 16949 (článok 4.4.1.2).

Budete schopní kvalifikovane identifikovať riziká, rozpoznať, minimalizovať a riadiť ich v projektoch vývoja produktu a procesu projektovania.

 

Požiadavky na vzdelanie a prax

Technické alebo ekonomické vzdelanie.

Skúsenosti s riadením kvality v automobilovom priemysle, najmä súladu systému s právnymi požiadavkami.

Skúsenosti s posudzovaním vývoja produktu a návrhu procesu a s riadením rizík (napr. RGA, FMEA, VDA 6.3).

Povedomie o použití vyrábaných produktov a prehľad o aktuálnej situácii v organizácii s ohľadom na riadenie existujúcich a nových projektov.

Základná znalosť príslušných právnych predpisov a špecifických požiadaviek zákazníkov (CSR).

Povinné predchádzajúce absolvovanie kurzov:  žiadne.

 

Moduly kurzu

Modul 1: Úvod do problematiky

Modul 2: Organizácia integrity produktu

Modul 3: Integrita produktu (PI) v životnom cykle produktu

Modul 4: Odporúčané činnosti v prípade odchýlky produktu

Modul 5: Príklady nástrojov a metód

 

Metódy výučby:

Prednáška + skupinové cvičenia.

 

Forma ukončenia:

Pri splnení minimálne 80% dochádzky a úspešnom absolvovaní testu dostane účastník osvedčenie o kvalifikácii.

Doba trvania kurzu:

2 dni

 

Predpoklady:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

 

Cena:

399 € bez DPH na jedného účastníka / 2 dni

 

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 14 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a)     záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované

b)     žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

c)     záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované

d)     storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Zľava

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Ochrana osobných údajov

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 
 

Všetky termíny:

  • Od 21. november 2019 do 22. november 2019