VDA 16 - LICENC

Kategória:
školenie
Dátum:
24. september 2019
Miesto konania
Trenčín
Cena:
329 € bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
 • 24. september 2019

Publikácia VDA 16 ako komunikačný nástroj na podporu rozhodujúcej výmeny informácií medzi dodávateľmi a zákazníkmi v rôznych dodávateľských vzťahoch v rôznych automobilových dodávateľských reťazcoch, pokiaľ ide o potrebu jasne definovať charakteristické atribúty pre všetky povrchové charakteristiky závislé od vzhľadu.

 

Stanovený cieľ:

Jej účelom je v prípade absencie jasných špecifikácií pre tolerovaný stupeň charakteristických vlastností povrchu pre akúkoľvek kategóriu výrobku v automobiloch, alebo na vozidle, iniciovať komunikáciu medzi výrobcom a výrobcom. Na dosiahnutie 100% -nej výkonnosti dodávateľa s nulovým defektom a zodpovedajúceho hodnotenia v procese auditu výrobku alebo schvaľovania výrobku je veľmi dôležité špecifikovať všetky relevantné dekoračné povrchové charakteristiky reprodukovateľným a pokiaľ možno vyčísliteľným spôsobom. To slúži na vytvorenie prehľadnosti v základných podmienkach pre zákazníkov aj dodávateľov, pokiaľ ide o kvalitu, ktorú možno očakávať / realizovať.

 

Obsah:

 

 • Stanovenie cieľov špecifikácie
 • Analýza produktu a procesu pomocou príkladov
 • Hodnotenie a kvantifikácia pohľadových a pohmatových povrchov
 • Vyhodnotenie podmienok:
  • svetelných
  • inšpekčných
  • času kontroly
 • Zadefinovanie a návrh cieľových podmienok
 • Riadenie a zaistenie kvality hraničných vzoriek
 • Návrh dohody na zaistenie kvality zohľadňujúcej špecifické požiadavky kladené na predmetné diely.

 

Ukončenie a certifikácia:

Po úspešnom absolvovaní účastník získa certifikát o absolvovaní kurzu “VDA 16 licenc“

 

Trvanie:

1 deň

 

V rámci seminára Vám budú poskytnuté:

 • Obsiahle školiace podklady
 • Skúsený školiteľ s praktickými znalosťami
 • Príjemná atmosféra tréningu s výbornými službami
 • Potvrdenie o účasti resp. kvalifikácii
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a poznatkov

 

Odborný garant:

VDA QMC, Ing. Michal Kršiak

 

Cena:

329 € bez DPH na jedného účastníka / 1 deň

 

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 
 

Všetky termíny:

 • 24. september 2019