SPC I. - základné znalosti

Kategória:
školenie
Dátum:
27. november 2019
Miesto konania
Trenčín
Cena:
279€ bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
 • 27. november 2019

Pre sledovanie a riadenie výrobných procesov sa dnes používajú štatistické metódy. Cieľom je ovládanie procesu, znižovanie nákladov na skúšanie a následne na chod jednotlivých procesov. Dáme Vám praktické príklady toho, čo stojí za metódou SPC a ako sa môže metóda správne aplikovať v praxi.

 

Stanovenie cieľa:

Seminár poskytuje komplexný prehľad o princípoch, cieľoch a oblastiach použitia štatistického riadenia procesov. Účastník porozumie regulačným diagramom, dokáže interpretovať regulačné diagramy a ich výsledky využívať pre optimalizáciu procesu. Všetky získané poznatky sa prehĺbia v praktických cvičeniach.

 

Cieľová skupina:

Pracovníci z oblasti riadenia a zabezpečovania kvality, z výroby, ako aj ďalšie osoby, ktoré sa chcú s témou SPC oboznámiť.

 

Obsah:

 • Pojem SPC, princíp a ciele, nástroje zo skupiny SPC I
 • Popis procesu (Vývojový diagram)
 • Zisťovanie vzťahov (Ishikawa diagram a Korelácia)
 • Systematické a náhodné vplyvy v procese, stabilita
 • Typy a tvorba regulačných diagramov, princíp regulácie
 • Grafické spracovanie údajov (Pareto graf, Histogram)
 • Základná štatistika (priemer, median, rozpätie, smerodajná odchýlka)
 • Analýza spôsobilosti procesu Cp, Cpk , PPM
 • Analýza spôsobilosti stroja Cm, Cmk
 • Precvičovanie nástrojov na skupinových cvičeniach, práca s MiniTab
 • Záverečné opakovanie, vyhodnotenie
 • Tipy/výmena skúseností


Trvanie:

1 deň

 

Predpoklady:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

 

Poskytované benefity:

 • Kvalitné a rozsiahle školiace podklady
 • Skúsený školiteľ
 • Príjemná tréningová atmosféra s najlepšími službami
 • Obed a jedlo počas prestávok
 • Potvrdenie o účasti resp. kvalifikácii
 • Dostatočný priestor pre zdieľanie znalostí a vedomostí

 

Cena:

279 € bez DPH na jedného účastníka / 1 deň

 

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 14 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 
 

Všetky termíny:

 • 27. november 2019