D/TLD Audity

Kategória:
školenie
Dátum:
24. október 2019
Miesto konania
Trenčín
Cena:
299 € bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
  • 24. október 2019

Základné informácie:

 

Procesný audit D/TLD je špecifický procesný audit pre bezpečnostné diely vytvorený koncernom Volkswagen a požadovaný Formel Q. V prípade, že spoločnosť produkuje diely definované ako D/TLD diely je povinná produkovať diely, spracovavať dokumentáciu,archivovať, označovať a vykonávať procesný audit D/TLD podľa Formel Q Faehigkeit.

 

Stanovenie cieľov:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o praktickom používaní zošitu D/TLD auditu ako aj práce s ním. Úspešný absolvent školenia by mal byť schopný samostatne vytvárať D/TLD audit pre potreby Volkswagen koncernu.

 

Cieľová skupina:

Zamestnanci, v dodávateľských spoločnostiach koncernu Volkswagen zodpovední za vytváranie správ ku vzorkovaniu prvých dielov.

 

Obsah:

  • Úvod
  • Úvod do problematiky
  • Dotazník s bližším vysvetlením pojmov
  • Definovanie pojmov
  • Vzorové vyplnenie auditu
  • Akcie pri zistení odchýlok
  • Produkcia, archivácia, označovanie, všeobecné povedomie D/TLD
  • Tipy a skúsenosti

 

 

Predpoklady:

Účastník školenia by mal mať osvojené základné poznatky z manažmentu kvality a absolvované školenie Formel Q.

 

Poskytované benefity:
•    Rozsiahle školiace materiály
•    Skúsený školiteľ s audítorskou praxou
•    Príjemná tréningová atmosféra s najlepšími službami
•    Obed a občerstvenie počas prestávok
•    Potvrdenie o účasti resp. o kvalifikácii
•    Dostatočný priestor pre zdieľanie znalostí a vedomostí

 

Cena:

299 € bez DPH na jedného účastníka / 1 deň.

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

 

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov

 
 

Všetky termíny:

  • 24. október 2019