ISO 45001:2018 - Interný audítor

 

Školenie Termín Miesto konania Cena Zúčastniť sa
ISO 45001:2018 - Interný audítor 6.-7.5.2019 Banská Bystrica 349,- bez DPH  REZERVÁCIA

"Integrácia systémov riadenia BOZP (podľa ISO 45001) do existujúcich systémov riadenia (podľa ISO 9001 a / alebo ISO 14001 alebo iných)." Predpisy o ochrane zdravia pri práci od každého zamestnávateľa vyžaduje, aby spĺňal "nevyhnutné preventívne opatrenia pracovnej bezpečnosti s ohľadom na okolnosti, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci. Zamestnávateľ má preskúmať opatrenia potrebné na zabezpečenie efektivity a v prípade potreby sa prispôsobiť meniacim sa okolnostiam. Zároveň sa má usilovať o zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov. Aby bolo možné zmysluplne naplniť tieto normatívne požiadavky je nevyhnutné systematizovať ochranu práce a zdravia.

 

Standard ISO 45001 - Interný audítor ponúka výhodu začlenenia tohto bezpečnostného systému do existujúceho riadiaceho systému. V súčasnej dobe sa intenzívne diskutuje o tom, ako môžu byť riadiace systémy, ktoré sa zameriavajú na problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia, implementované do existujúcich alebo koncipovaných integrovaných systémov riadenia. Počas tohto seminára budú vyjasnené výhody a potenciál pomocou príkladu integrovaného riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vydaná norma ISO 45001 preberá novú štruktúru, ktorá je platná a analogická ako požiadavky ISO 9001/14001.

 

Stanovenie cieľa:
Prehľad a úvod do problematiky riadenia bezpečnosti práce. Vysvetlenie zavedenia vhodného systému riadenia podľa požiadaviek ISO 45001.


Cieľová skupina:
Vedúci pracovníci a zamestnanci, ktorí chcú budovať a udržiavať systém riadenia bezpečnosti práce založený na ISO 45001.
 

Obsah:

Nasledujúci obsah Vám bude prakticky sprostredkovaný:
• Systémy riadenia bezpečnosti práce, Integrované systémy riadenia
• Základy pre vývoj a prevenciu úrazov a chorôb z povolania
• Identifikácia nebezpečenstva a analýza rizík
• Výklad požiadaviek ISO 45001, hlavné zmeny oproti pôvodnému štandardu OHSAS 18001
• Aplikácia požiadaviek ISO 45001
• Porovnanie s ISO 14001 a 9001, procesný prístup
• Výklad vybraných informácií z právnych predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
• Auditovanie systému managementu podľa ISO 45001, príklady auditných otázok, auditné metodiky
• Najčastejšie nedostatky zisťované pri auditoch systému managementu BOZP, praktické skúsenosti, príklady nezhôd
• Workshop-y a skupinové práce
• Tipy / skúsenosti, diskusia


Doba trvania:
2 dni


Vstupné požiadavky a predchádzajúce znalosti potrebné na absolvovanie školenia:
Na účasť nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce zručnosti.


Poskytované benefity:
• Komplexné výukové materiály
• Skúsený školiteľ
• Príjemná školiaca atmosféra
• Certifikát
• Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.