VDA 19.1 - LICENC

školenie

Norma VDA 19.1 popisuje podmienky pre aplikáciu a dokumentáciu metód stanovenia znečistenia dielov, na ktorých závisí funkcia automobilu, pevnými časticami (skúšanie čistoty).

Skúšanie čistoty slúži ako základ pre posúdenie technickej čistoty, napríklad pri:

 • Vzorkovaní a hodnotení vzoriek,
 • Vstupnej a výstupnej kontrole,
 • Kontrole kvality alebo sledovaní výrobných procesov súvisiacich s čistotou (napr. čistenie, úpravy povrchu alebo montáž).

 

Obsah:

1.     Deň:

 • Vývoj a trendy v modernom automobilovom priemysle
 • Limitné hodnoty čistoty pre jednotlivé systémy
 • Voľba metódy
 • História VDA 19.1
 • Prehľad extrakčných metód
 • Výber filtračných materiálov a prípravkov

 

2.     Deň:

 • Špecifikácia metód na preverenie technickej čistoty
 • Kvalifikačný test a hodnoty blank value
 • Dokumentácia a limitné hodnoty testov
 • Príklady z praxe
 • Bezpečnosť pri výkone operácií súvisiacich s technickou čistotou
 • Prípadové štúdie
 • Videoprezentácie
 • Záverečný test

 

Ukončenie a certifikácia:

Po úspešnom absolvovaní účastník získa certifikát o absolvovaní kurzu “VDA 19.1 licenc“

 

Trvanie:

2 dni

 

V rámci seminára Vám budú poskytnuté:

 • Obsiahle školiace podklady
 • Skúsený školiteľ s praktickými znalosťami
 • Príjemná atmosféra tréningu s výbornými službami
 • Potvrdenie o účasti resp. kvalifikácii
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a poznatkov

 

Odborný garant:

VDA QMC, Ing. Michal Kršiak

 

Cena:

449 € bez DPH na jedného účastníka / 2 dni

 

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.