ISO 19011: 2018 - ON-LINE

školenie

Základné informácie:

Revidovaná norma ISO 19011:2018 – Návod na auditovanie systémov manažérstva ponúka jednotný a harmonizovaný prístup, ktorý umožňuje efektívne auditovanie viacerých systémov manažérstva organizácie. Zohľadňuje zmeny na trhoch, rozvoj nových technológií a požiadavky nových noriem systémov manažérstva, ktoré boli nedávno revidované a publikované (napr. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018).

Dôraz kladie na riadenie rizík v normách systémov manažérstva, ako aj na trhu. Uvádza návody na auditovanie rizík a príležitostí, ako aj informácie o uplatňovaní myslenia založeného na riziku na proces auditu. Rozširuje ďalšie oblasti procesu auditovania, ako napríklad správa audítorského programu a vykonávanie auditu. 

Stanovenie cieľov:

Cieľom seminára je oboznámiť záujemcov s novými požiadavkami na kompetenciu interného audítora a ďalším využitím revidovanej normy ISO 19011:2018 pri plánovaní a realizácii interných auditov vrátane praktických príkladov. 

Cieľová skupina:

Interní aj externí audítori systému manažérstva kvality. Vhodné aj pre pracovníkov stredného manažmentu firiem s takto implementovaným systémom.

Obsah:

 • zoznámenie s požiadavkami revidovanej normy ISO 19011:2018
 • rozdiely medzi ISO 19011:2012  a 19011:2018
 • požiadavky na audítora
 • audit podľa ISO 19011:2018
 • priebeh auditu podľa ISO 19011:2018
 • záverečný test

Trvanie:

1 deň

Poskytované benefity:

 • Každý účastník obdrží rozsiahle školiace materiály
 • Skúsený školiteľ
 • Obed a občerstvenie v priebehu prestávok
 • Príjemná školiaca atmosféra 
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Cena:

229 € bez DPH za účastníka / 1 deň

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Ochrana osobných údajov:

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.