VDA 6.3 – Kvalifikácia pre interných audítorov procesu verzia 2016 (ID 315) – LICENC

školenie
 Registrácia ukončená
 
20

Základné informácie:

Využitím procesného prístupu a príslušné špecifické požiadavky zákazníka, táto technika vás oboznámi so základmi pre procesných audítorov podľa VDA 6.3

Uvedenie do problematiky auditu procesu vrátane všeobecných požiadaviek, metód, princípov, hodnotiacej schémy a analýzy rizika.

Ďalej je katalóg otázok diskutovaný podľa príslušných procesných prvkov, čo znamená, že auditom procesu je možné identifikovať špecifické riziká a potenciály v dodávateľskej sieti.

 

Cieľová skupina:

Personál zaistenia kvality vykonávajúci audity v ich vlastnej organizácií (interné) alebo v ich dodávateľskej sieti (externé). Ďalej je toto školenie určené pre externých audítorov (poskytovateľov služieb).

 

Obsah:

 • Vzťah k ostatným požiadavkám
 • Prehľad o troch rôznych typoch auditov a vysvetlenie rozdielov
 • Prehľad obsahu VDA 6.3 a jednotlivých kapitol
 • Uvedenie do procesného prístupu analýzy rizika podľa modelu korytnačky
 • Proces auditu z programu auditov pre výkon auditov
 • Plánovanie a vykonávanie procesných auditov
 • Schéma na vyhodnotenie procesného auditu
 • Kódex správania sa pre procesných audítorov
 • Prvok procesu P2 - Manažment projektu
 • Prvok procesu P3 - Plánovanie vývoja produktu a procesu
 • Prvok procesu P4 - Realizácia vývoja produktu a procesu
 • Prvok procesu P5 -  Manažment dodávateľov
 • Prvok procesu P6 - Analýza procesu výroby
 • Prvok procesu P7 - Starostlivosť o zákazníka
 • Pridelenie otázok a vyhodnotenie zistení z auditu
 • Správa z auditu, dokumentácia a ukončenie auditu
 • Prvok procesu P1 - Potenciálna analýza
 • Úvod k aktuálnym dôležitým pojmom a často kladené otázky

 

Tieto kroky školenia vás prevedú špecifickými požiadavkami pre procesných audítorov a umožnia implementáciu v automobilovom priemysle. Tieto základy sú určené na procesy upravenia, stabilizácie a skvalitnenia a sú k nim priložené cvičenia a prípadové štúdie. Cieľ je zaistenie spoľahlivého vyhodnotenia auditov.

 

Doba trvania:

4 dni

 

Ukončenie a certifikácia:

Po úspešnom zložení testu získate certifikát VDA QMC.

 

Poskytované benefity:

 • Rozsiahle školiace materiály
 • Skúsený certifikovaný školiteľ, certifikát priamo od VDA QMC, Berlín
 • Príjemná tréningová atmosféra s najlepšími službami
 • Obed a jedlo počas prestávok
 • Potvrdenie o účasti
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

 

Odborný garant

VDA QMC, Ing. Michal Kršiak

 

Cena:

599 € bez DPH na jedného účastníka / 4 dni

 

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 14 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.