VDA 6.5 - Produktový audit LICENC

školenie
 Registrácia ukončená
 
16

Nástrojom produktového auditu sa vykoná odborné posúdenie produktov, ktoré ešte neopustili firmu z pohľadu zákazníka. Cieľom je stanoviť prostredníctvom náhodných vzoriek, do akej miery spĺňa produkt potvrdené, alebo prisľúbené špecifikácie. Jedná sa pritom nielen o parametre produktu ale aj o rozsiahlejšie dojednania so zákazníkom, ako napr. balenie a označovanie. Na základe produktového auditu je možné teda vyhodnotiť kvalitatívnu spôsobilosť výrobného procesu produktu.

 

VDA diel 6 časť 5 (2.vydanie) je pre tento účel bežnou normou v prostredí automobilového priemyslu. Aj iné odvetvia viac a viac uznávajú výhody systematiky a uplatňujú ich vo vlastnom podnikateľskom prostredí. Na tomto seminári Vás zoznámime s cieľovo orientovaným plánovaním produktového auditu podľa VDA 6.5, s realizáciou auditu a s aktivitami využívajúcimi získané poznatky.

 

Cieľ:

Naučíte sa názorným spôsobom úspešne plánovať, realizovať, vyhodnotiť a celkovo zhodnotiť produktový audit. Získate tiež odporučenia, ako sa uplatňujú normy pre realizáciu produktového auditu v súlade s podnikateľským prostredím.

 

Cieľová skupina:

Zamestnanci a riadiaci pracovníci z oblasti zabezpečenia kvality ako aj všetci, ktorí sa chcú podieľať / sú zodpovední za plánovanie a realizáciu produktových auditov.

 

Obsah:

 • Uvedenie do problematiky
 • Ciele produktového auditu
 • Vymedzenie voči iným druhom auditu a pre rekvalifikáciu
 • Predpoklady pre realizáciu produktového auditu
 • Priebeh produktového auditu
  • Príprava
  • Realizácia
  • Vyhodnotenie výsledkov
 • Dokumentácia produktového auditu
 • Využitie poznatkov pre zlepšenie (Lessons Learned)
 • Názorný príklad / workshop / skupinová práca
 • Odporúčania pre prax

 

Trvanie:

1 deň

 

Predpoklady:

Pre účasť nie sú požadované žiadne predbežné špecifické znalosti. Pre lepšie porozumenie sú výhodné základné znalosti v oblasti zabezpečenia kvality.

 

 

Poskytované benefity:

 • Komplexné výukové materiály
 • Skúsený školiteľ s praktickými znalosťami
 • Obed a občerstvenie v priebehu prestávok
 • Potvrdenie o účasti resp. kvalifikácii
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

 

 

Cena:

299 € bez DPH na jedného účastníka / 1 deň

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.