MSA 4

školenie

Normy QS 9000, VDA a ISO/TS 16949 požadujú, aby sa na plánované kontroly kvality používali spôsobilé kontrolné prostriedky a kontrolné systémy. Ak nie je zabezpečená dôveryhodnosť kontrolného postupu a výsledkov, je nebezpečenstvo, že budú vyvodené chybné závery. Na tomto seminári budú poskytnuté metódy a postupy hodnotenia spôsobilosti kontrolných prostriedkov a kontrolných systémov. Náš skúsený lektor Vás naučí, ako samostatne a cielene tieto postupy vykonávať.

 

Stanovenie cieľa:

Naučíte sa zisťovať a vyhodnocovať spôsobilosť kontrolných prostriedkov a kontrolných systémov. Pomocou rôznych postupov budete schopní kategorizovať kontrolné prostriedky a kontrolné systémy podľa spôsobu ich použitia a plánovať ich využitie.

 

Cieľová skupina:

Inžinieri, technici, majstri a odborný personál z plánovania výroby, oblasti kvality, ktorí sú zodpovední za zisťovanie a hodnotenie spôsobilosti kontrolných prostriedkov.

 

Obsah:

 • Cieľ a význam analýzy meracích systémov
 • Charakteristiky popisujúce systémy merania
  • presnosť, stabilita, linearita,
  • opakovateľnosť, reprodukovateľnosť, rozlišovacia schopnosť
 • Vykonanie analýzy systému merania
  •  GR&R Typ 1 (štúdia spôsobilosti, Cg, Cgk)
  •  GR&R Typ 2 (štúdia opakovateľnosti a reprodukovateľnosti, %R&R)
  •  Atributívna MSA (%zhody, Kappa index)
 • Vyhodnotenie výsledkov z analýzy, kritéria
 • Precvičovanie na príkladoch vo dvojiciach
 • Tipy / výmena skúseností

 

Trvanie:

1 deň

 

V rámci seminára Vám budú poskytnuté:

 • Obsiahle školiace podklady
 • Skúsený školiteľ s praktickými znalosťami
 • Príjemná atmosféra tréningu s výbornými službami
 • Obed a občerstvenie počas prestávok na kávu/čaj
 • Potvrdenie o účasti resp. kvalifikácii
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a poznatkov

 

Softvér:
Každý účastník musí mať k dispozícii laptop s nainštalovaným softvérom Microsoft® Excel od 2003 vyššie alebo so softvérom MINITAB®.

 

Cena:

229 € bez DPH na jedného účastníka / 1 deň

 

Stornopoplatky:

Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom konania záväzne objednaného kurzu:

a) záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi účtované
žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o zaradení náhradníka asistentke kurzu v e-mailovej podobe.

b) záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi účtované
storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.