ISO 14001:2015 - Interný audítor

školenie
 Termín dohodou
 
1

Základné informácie: 

Skupina medzinárodných noriem ISO 14000 popisuje prostredníctvom modelu regulačného cyklu, ako môže firma využiť myšlienku neustáleho zlepšovania ochrany životného prostredia v daných hospodárskych podmienkach. Orientuje sa pritom na procesné riadenie, ktoré je aj základom ISO 9001, a tým je vhodná na integráciu do procesne orientovaných manažérskych systémov. Certifikácia poskytuje možnosť oficiálneho potvrdenia úsilia firmy v tejto oblasti.Ako je možné systematizovať dosiahnutie ekologického povedomia u zamestnancov a šetrné zaobchádzanie so zdrojmi, ktoré sú k dispozícii v súlade s existujúcimi normami? Na tieto a mnoho ďalších otázok dostanete odpoveď v priebehu seminára. Pre všetkých, ktorí zabezpečujú resp. chcú zaviesť systém manažmentu životného prostredia sú tieto informácie povinné.

Stanovenie cieľov:

Predstavenie požiadaviek podľa ISO 14001:2015 a základných míľnikov pre nasadenie systému manažmentu životného prostredia v praxi. Inštrukcie pre integráciu do existujúcich systémov manažérstva kvality. 

Obsah:

 • Plánovanie a realizácia interných auditov podľa ISO 19011
 • Techniky a metodiky auditovania, klasifikácie nezhôd, príklady
 • Ciele a prínosy systému manažmentu životného prostredia
 • Požiadavky ISO 14001:2015, výklad normy a jej aplikácie do praxi
 • Prehľad ostatných noriem ISO 14000, jej obsah a prínosy pre organizáciu, využitie pri interných auditoch
 • Systém manažmentu životného prostredia
 • Súvisiace zákony a predpisy
 • Bilancie vstupov a výstupov, monitorovanie procesov EMS
 • Kontrola dodržiavania ochrany životného prostredia v prevádzke-hodnotenie súladu (príklady nezhôd, ich identifikácia)
 • Požiadavky na riadenie rizík v rámci environmentálneho systému managementu, príklady rizík, väzba na normy  ISO 31000 a ISO 31010.
 • Nástroje a trendy v rámci zlepšovania systému (identifikácia procesov EMS, mapy procesov, ukazovatele  hodnotenia procesov – environmentálny profil, environmentálna výkonnosť)
 • Vnímanie životného cyklu výrobku/služby a jeho väzba v rámci environmentálnych aspektov
 • Integrované systémy manažérstva
 • Práca v skupinách / Workshopy
 • Odporúčania / Výmena skúseností

 

Doba trvania: 

2 dni

Požiadavky:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Poskytované benefity:

• Komplexné výukové materiály 

• Skúsený školiteľ

• Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

• Obed a občerstvenie počas prestávok

Cena kurzu:

369,- € bez DPH / 1 účastník

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.