IATF 16949:2016 - Interný audítor

Kategória:
školenie
Dátum
13. august 2024 - 15. august 2024
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Cena:
439,- Eur bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
 • Od 13. august 2024 do 15. august 2024

V automobilovom priemysle sú kvalifikácia a kompetencie audítorov 1. a 2. stupňa výnimočne dôležité. Na jednej strane, kvôli tomu, aby mohla ich vlastná organizácia kontinuálne zlepšovať systém kvality pomocou trvalého riadenia systému manažérstva kvality a stupeň plnenia požiadaviek IATF 16949. Na druhej strane, kvôli podpore externých dodávateľov kompetentne vyvinúť ich vlastný systém kvality vzhľadom k požiadavkám IATF 16949, čo je v konečnom dôsledku vzájomne prospešné. 

Cieľová skupina:

Personál dodávateľa v automobilovom priemysle, ktorý je zapojený do plánovania a auditovania podľa IATF 16949 v organizácií. Ide najmä, ale nielen, o audítorov prvého a druhého stupňa.

Cieľ školenia:

Vykonávanie interných auditov systému manažérstva kvality v automobilovom priemysle.

Obsah:

 • úvodné požiadavky ISO 9001:2015
 • procesný prístup
 • riadenie rizík a príležitostí
 • história a používanie štandardu
 • zmeny ISO 9001: 2015 s ohľadom na verziu z roku 2008
 • orientácia na webovej stránke IATF
 • požiadavky IATF 16949:2016
 • prechod kapitolami normy a diskusia o nich
 • sporné body pri audítovaní a prekážky počas auditu
 • prezentácia výsledkov, nezhôd, pozitívnych zistení a odporúčaní z auditu
 • ISO 19011:2018, prehľad normy
 • kritické miesta v štandarde a problémy pri implementácií normy
 • cvičenia, diskusia
 • test

Minimálne požiadavky kvalifikácie pre účastníkov

Žiadne

Zdroje

 • QM System Standard IATF 16949
 • VDA QMC zbierka noriem DIN EN ISO 9000, 9001, 9004 a 19011                                                                     

Dĺžka trvania:

3 dni

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Poskytované benefity:

 • Rozsiahle školiace materiály
 • Skúsený certifikovaný školiteľ s praktickými skúsenosťami
 • Príjemná tréningová atmosféra 
 • Obed a občerstvenie počas prestávok (prezenčná forma školenia)
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Cena:

439 € bez DPH / 3 dni

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 
 

Všetky termíny:

 • Od 13. august 2024 do 15. august 2024