Core Tools - Základné nástroje kvality pre automobilový priemysel

Kategória:
školenie
Dátum
21. august 2024 - 22. august 2024
prezencia TRENČÍN alebo ON-LINE pripojenie
Cena:
369 € bez DPH / 1 osoba
Všetky termíny:
  • Od 21. august 2024 do 22. august 2024

Základné informácie: 

Spoločnosti pôsobiace v automobilovom priemysle sú povinné poznať a aplikovať vo svojich procesoch kľúčové nástroje v IATF 16949, ktoré sa  týkajú pokročilého plánovania kvality produktu (APQP/MLA), procesu schvaľovania výrobnej časti (PPAP/PPA), analýzy príčin a dôsledkov vád (FMEA), štatistického riadenia procesov (SPC) a analýzy meracích systémov (MSA).

Posledná publikácia normy IATF 16949 výslovne uvádza, že kompetencia interného audítora musí obsahovať minimálne „porozumenie uplatniteľným požiadavkám základných nástrojov týkajúcich sa rozsahu auditu“. Tento špeciálne navrhnutý dvojdňový vzdelávací modul o základných nástrojoch poskytne audítorom SMK a pracovníkom projektových tímov základné znalosti o aplikáciách základných nástrojov v IATF 16949. 

Stanovenie cieľov:

Cieľom školenia je zoznámiť účastníkov so základnými nástrojmi používanými a vyžadovanými v automotive podľa normy IATF 16949. Ich poznanie a aplikácia je kľúčová pre plnenie požiadaviek IATF 16949 a ich zákazníkov. Počas školenia si účastníci osvoja znalosti o týchto metodikách a nadobudnú potrebnú, základnú kvalifikáciu.

Cieľová skupina:

Tento kurz je určený predovšetkým audítorom (interným a externým), stredným riadiacim pracovníkom v spoločnostiach pôsobiacich v automobilovom priemysle – oddelenie kvality, výroby, inžinieringu a technológie, ktorí musia byť vybavení dôkladným porozumením základných nástrojov na efektívnu implementáciu SMK podľa IATF 16949. Kurz je preto vhodný pre každého, kto sa zapája do certifikácie, udržiavaniu SMK, interného/dodávateľského auditu a pracovníkov projektových tímov.

Obsah:

- požiadavky IATF 16949 na používanie kľúčových nástrojov kvality
- základné požiadavky a vysvetlenie postupu APQP a MLA
- základné požiadavky a vysvetlenie procesu PPAP/PPA
- požiadavky a používanie  metodiky FMEA 
- základy používania analýzy meracích systémov MSA
- základy používania Štatistické riadenie procesov SPC 

- riešenie problémov v automobilovom priemysle formou 8D

- test

 

Trvanie:

2 dni

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Poskytované benefity:

  • Rozsiahle školiace materiály
  • Skúsený školiteľ
  • Príjemná tréningová atmosféra 
  • Obed a občerstvenie počas prestávok (prezenčná forma školenia)
  • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Cena:  369 € bez DPH na jedného účastníka

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Poznámka: Školenie nie je v licencii VDA QMC.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.

 

 
 

Všetky termíny:

  • Od 21. august 2024 do 22. august 2024