DoE - Návrh pomocou experimentu

školenie
 Termín dohodou
 
0

Seminár má formou zážitkových cvičení sprostredkovať vedomosti i skúsenosti a ukázať riešenia, ako je možné pomocou efektívneho plánovania, realizácie a vyhodnotenia experimentov optimalizovať produkty a procesy v každodennej praxi.
 

Stanovenie cieľa:
Získať potrebné základy pre pochopenie metód DoE a na ich použitie pri plánovaní nových, alebo pri zlepšovaní  existujúcich procesov na Vašom podniku. Ukážeme Vám praktické aplikácie, ktoré s pomocou softvéru Minitab, spoľahlivo a so zameraním sa na výsledky, umožňujú  plánovanie vypovedajúcej série pokusov. Naučíte sa rozvrhnúť sériu pokusov tak, že optimálna úspešnosť bude dosiahnutá pri prijateľných nákladoch. Po tréningu DoE budete vedieť identifikovať vstup a premenné procesu a aplikovať ich efektívne zlepšovanie na problémové miesta vo Vašej praxi. S týmto nástrojom môžete už po niekoľkých praktických cvičeniach optimalizovať komplexný proces  rýchlejšie  a systematickejšie. Dokážete samostatne rozpoznať poruchové veličiny, alebo riziká a cielene využiť ponúkajúce sa príležitosti.

Cieľová skupina:
Inžinieri, vedúci odborných činností a technici z oblastí R&D (výskum a vývoj), výroby, Neustáleho zlepšovania a z manažmentu kvality. Vedúci pracovníci a ostatní zamestnanci, ktorí chcú využiť systematickosť DoE pri efektívnom nastavovaní optimálnych parametrov.

Minimálne požiadavky na kvalifikáciu pre účastníkov kurzu:

Predpokladom na účasť tohto kurzu je doloženie certifikátu zo školenia SPC I základné znalosti.

Obsah:

 • Úvod do plánovaných experimentov
 • Typy údajov a skúmanie vplyvu faktorov na výstupnú veličinu
 • Regresná analýza, princíp
 • Úplný faktorový experiment (full factorial)
 • Čiastočný faktorový experiment (fractional factorial)
 • Optimalizácia cieľových veličín (Response Optimizer)
 • Plackett-Burman (Screening väčšieho počtu 2-úrovňových faktorov)
 • Experimenty s centrálnym bodom
 • Význam DOE (Design of Experiments)
 • Precvičovanie na príkladoch vo dvojiciach
 • Príprava, plánovanie, analýza experimentu v skupine
 • Tipy / výmena skúseností

Softvér:
Každý účastník musí mať k dispozícii laptop s nainštalovaným softvérom Microsoft® Excel od 2003 vyššie, ako aj Adobe® Reader® od 7.0 vyššie. Softvér MINITAB® je pre tento tréning nevyhnutný. Nechávame na každom účastníkovi, aby prišiel na tréning vybavený softvérom MINITAB®, no v prípade potreby vieme softvér na dobu trvania tréningu zapožičať. Ďalšie informácie k MINITAB-u® môžete získať.

Poskytované benefity:

 • Rozsiahle školiace materiály
 • Skúsený školiteľ s praxou
 • Príjemná tréningová atmosféra 
 • Obed a občerstvenie počas prestávok
 • Bohatý priestor pre vzájomnú výmenu znalostí a skúseností 

Ukončenie kurzu:


Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.