IATF 16949 – praktické ukážky auditovania

školenie
 Termín dohodou
 
0

Vaša organizácia sa pripravuje na certifikáciu podľa IATF 16949 a musí zohľadniť aktuálnu interpretáciu nových požiadaviek. Budú Vám predstavené požiadavky na zavedenie programu interných/externých auditov podľa štandardov IATF 16949 a ISO19011, dostanete špecifické pokyny ako treba interpretovať požiadavky a čo je potrebné urobiť na implementáciu týchto požiadaviek vo Vašej organizácií.

Kompetencie interných/externých audítorov sú dostatočné na implementáciu požiadaviek IATF 16949. Pre zjednotenie a vyhodnotenie systému manažmentu kvality organizácie ako aj jej dodávateľskej sieti zohrávajú audítori rozhodujúcu úlohu. Prínosom interných/externých auditov by malo byť predovšetkým vyhľadávanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti vlastnej organizácie alebo dodávateľa. Interní/externí audítori tiež bývajú nástrojom pre zvyšovanie povedomia o systémoch manažérstva v spoločnosti.

Táto rekvalifikácia slúži ako výmena skúseností a rozšírenie vedomostí a schopností audítorov v súlade s aktuálnym štandardom. Dôraz na kľúčové otázky a zmeny v IATF 16949 a pravidlá certifikácie, ako aj typické oblasti implementácie sú stále predmetom neustáleho zlepšovania. Skupinové cvičenia a následné diskusie so všetkými účastníkmi budú slúžiť ako nástroj na upevnenie odborných vedomostí o IATF 16949. Dialóg s kolegami z rôznych organizácií tvorí synergický efekt.

Stanovený cieľ:
Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných / externých auditov systému manažmentu kvality podľa IATF16949.

Účastníci sa naučia taktiež používať procesný prístup pri auditovaní v automobilovom priemysle. Získajú praktické skúseností týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa môžu pri vykonávaní auditu stretnúť.

Cieľová skupina:
Kurz je určený pre všetkých audítorov IATF 16949 prvej a druhej strany, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie programu interných / externých auditov v automobilovom priemysle.

Obsah:
• Požiadavky štandardov IATF 16949 a ISO19011 pre zavedenie programu interných/externých auditov
• Účel vykonávania interných/externých auditov
• Plánovanie interných/externých auditov a zostavenie programu interného auditu
• Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
• Procesný prístup pri auditovaní v automobilovom priemysle
• Výklad postupu vykonania auditu
• Zistenia z auditu a podporné dôkazy
• Vypracovanie protokolu z auditu
• Riešenie zistení z auditu
• Uzatvorenie auditu
• Úloha a prínos interného/externého audítora
• Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
• Psychologické aspekty auditu
• Skupinové cvičenia - riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
• Diskusia - upevnenie vedomostí a výmena skúseností medzi účastníkmi kurzu a lektorom
• Záverečný test

Minimálne požiadavky na kvalifikáciu pre účastníkov kurzu:

Pred týmto kurzom musia byť účastníci „nutne preškolení“ z požiadaviek IATF16949 v rozsahu min. dvoch dní a predložiť o tom dôkazy – osvedčenie, certifikáty.

Zdroje
• QM System Standard IATF 16949
• VDA QMC zbierka noriem ISO 9000, 9001, 9004 and 19011

Dĺžka trvania:

1 deň

Ukončenie kurzu:
Certifikát o absolvovaní


V rámci seminára Vám budú poskytnuté:
• Obsiahle školiace podklady
• Skúsený školiteľ s praktickými znalosťami
• Príjemná atmosféra tréningu 
• Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a poznatkov


Cena:
249 € bez DPH na jedného účastníka / 1 deň

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.