ISO 45001:2018 - Interný audítor

školenie
 Termín dohodou
 
0

"Integrácia systémov riadenia BOZP (podľa ISO 45001) do existujúcich systémov riadenia (podľa ISO 9001 a / alebo ISO 14001 alebo iných)." Predpisy o ochrane zdravia pri práci od každého zamestnávateľa vyžaduje, aby spĺňal "nevyhnutné preventívne opatrenia pracovnej bezpečnosti s ohľadom na okolnosti, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci. Zamestnávateľ má preskúmať opatrenia potrebné na zabezpečenie efektivity a v prípade potreby sa prispôsobiť meniacim sa okolnostiam. Zároveň sa má usilovať o zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov. Aby bolo možné zmysluplne naplniť tieto normatívne požiadavky je nevyhnutné systematizovať ochranu práce a zdravia.

Standard ISO 45001 - Interný audítor ponúka výhodu začlenenia tohto bezpečnostného systému do existujúceho riadiaceho systému. V súčasnej dobe sa intenzívne diskutuje o tom, ako môžu byť riadiace systémy, ktoré sa zameriavajú na problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia, implementované do existujúcich alebo koncipovaných integrovaných systémov riadenia. Počas tohto seminára budú vyjasnené výhody a potenciál pomocou príkladu integrovaného riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vydaná norma ISO 45001 preberá novú štruktúru, ktorá je platná a analogická ako požiadavky ISO 9001/14001.

Stanovenie cieľa:
Prehľad a úvod do problematiky riadenia bezpečnosti práce. Vysvetlenie zavedenia vhodného systému riadenia podľa požiadaviek ISO 45001 a výkon interného auditu podľa ISO 45001.

Cieľová skupina:
Vedúci pracovníci, interný audítori  a zamestnanci, ktorí chcú budovať a udržiavať systém riadenia bezpečnosti práce založený na ISO 45001.

Obsah :

- Úvod do témy ISO 45001 - ciele, výhody, prepojenie, nadväznosť na OHSAS 18001

- Výklad požiadaviek kapitol ISO 45001:2018

- Požiadavky na auditovanie ISO 19011:2018

- Príklady dobrej praxe v auditovaní

- Prípadové štúdie

- Test

Doba trvania:
2 dni

Vstupné požiadavky a predchádzajúce znalosti potrebné na absolvovanie školenia:
Na účasť nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce zručnosti.

Poskytované benefity:
• Komplexné výukové materiály
• Skúsený školiteľ
• Príjemná školiaca atmosféra
• Obed a občerstvenie počas prestávok
• Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Cena kurzu:

319,- € bez DPH / 1 účastník

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.