Lean Manažment - základné znalosti

školenie
 Termín dohodou
 
0

Lean manažment je systém riadenia vychádzajúci z Toyota Production System (TPS), ktorého cieľom je znížiť výrobné náklady a skrátiť dodacie lehoty. Naučíte sa aké sú strategické a ekonomické výhody nasadzovania štíhlej výroby a pochopíte princípy Lean manažmentu. Seminár končí zodpovedaním otázok jednotlivých účastníkov, ohľadom konkrétnych možností využitia Lean manažmentu v ich spoločnosti.

Lean Management
Podstatu Lean manažmentu tvoria systematické prístupy a pragmatické techniky na zabránenie plytvaniu v rámci celého hodnotového reťazca. Už počas systematickej analýzy slabých miest a nasadenia osvedčených metód Lean manažmentu v praxi sa hodnotové toky spoločnosti výrazne zlepšia. Nebojte sa experimentovať a zapojte sa do Lean manažmentu.

Stanovenie cieľa:
Naučíte sa aké sú strategické a ekonomické výhody nasadzovania štíhlej výroby a pochopíte princípy Lean manažmentu. Tento seminár Vám poskytne v danej problematike kompaktný prehľad a je rovnako vhodný pre výrobné ako aj pre spoločnosti z oblasti služieb.

Cieľová skupina:
Generálni riaditelia, manažéri, plánovači, projektoví manažéri, pracovníci zodpovední za procesy ako aj každý, kto chce získať prehľad o obsahu a požiadavkách Lean manažmentu. Tento seminár je tiež vhodný ako základné školenie pre prierezové skupiny z jednej firmy.

Obsah:

 • "História" Lean Manažmentu
 • Princípy Lean Manažmentu
 • Skúsenosti / požiadavky
  • Úlohy a zodpovednosť vedenia
  • Faktory úspechu pre implementáciu
 • Úvod do Toyota Production System (TPS)
  • Filozofia
  • Princípy
 • Zákaznícky orientovaná definícia hodnotových tokov
 • Požiadavky zákazníkov
 • Orientácia na zákazníka
 • Odstránenie plytvaní
  • 7 druhov plytvania
  • Udržiavanie poriadku a čistoty (5S)
  • Štandardizácia
  • Synchronizácia procesov
  • Vyrovnávanie procesov (EPEI)
  • CIP / KAIZEN
 • Obmedzenie chýb
  • FMEA / DRBFM
  • Poka Yoke
 • Zabezpečovanie procesu
  • Metódy riešenia problémov
  • TPM
 • Simulačný Workshop na pochopenie vplyvu princípov
 • Tipy / skúsenosti


Počas skupinovej práce účastníci spoznajú najdôležitejšie kroky k úspechu Lean konceptov pomocou komplexnej a prakticky orientovanej simulácie, a budú ich potom vedieť využiť pri nasadzovaní Lean-u vo vlastnej spoločnosti.

Dĺžka trvania:
2 dni

Vstupné požiadavky a predchádzajúce znalosti potrebné na absolvovanie školenia:
Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce zručnosti.

Poskytované benefity:
Komplexné výukové materiály
Vysoko kvalifikovaný tréner s praktickými skúsenosťami
Príjemná atmosféra školenia 
Bohatý priestor pre vzájomnú výmenu znalostí a skúseností účastníkov

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.