Lean Manažment

školenie
 Termín dohodou
 
0

Lean manažment je systém riadenia vychádzajúci z Toyota Production System (TPS), ktorého cieľom je znížiť výrobné náklady a skrátiť dodacie lehoty. Naučíte sa aké sú strategické a ekonomické výhody nasadzovania štíhlej výroby a pochopíte princípy Lean manažmentu. Seminár končí zodpovedaním otázok jednotlivých účastníkov, ohľadom konkrétnych možností využitia Lean manažmentu v ich spoločnosti.

Lean Management
Podstatu Lean manažmentu tvoria systematické prístupy a pragmatické techniky na zabránenie plytvaniu v rámci celého hodnotového reťazca. Už počas systematickej analýzy slabých miest a nasadenia osvedčených metód Lean manažmentu v praxi sa hodnotové toky spoločnosti výrazne zlepšia. Nebojte sa experimentovať a zapojte sa do Lean manažmentu.

Stanovenie cieľa:
Naučíte sa aké sú strategické a ekonomické výhody nasadzovania štíhlej výroby a pochopíte princípy Lean manažmentu. Tento seminár Vám poskytne v danej problematike kompaktný prehľad a je rovnako vhodný pre výrobné ako aj pre spoločnosti z oblasti služieb.

Cieľová skupina:
Generálni riaditelia, manažéri, plánovači, projektoví manažéri, pracovníci zodpovední za procesy ako aj každý, kto chce získať prehľad o obsahu a požiadavkách Lean manažmentu. Tento seminár je tiež vhodný ako základné školenie pre prierezové skupiny z jednej firmy.

Obsah:

  • Lean manažment, význam pre firmu
  • Hodnota vs plytvanie, 3MU
  • Straty v procesoch, identifikácia
  • Ukazovatele procesu COPQ, LT, PCE, OEE, Yield, FPY
  • Nástroje lean (TOC, Kanban, TPM, SMED, 5S, Poka Yoke, Optimalizácia pohybu, Mapovanie procesu, Gemba walk, Kaizen), význam
  • Skupinové opakovanie, preverenie vedomostí

Dĺžka trvania:
1 deň

Vstupné požiadavky a predchádzajúce znalosti potrebné na absolvovanie školenia:
Nie sú požadované žiadne špeciálne predchádzajúce zručnosti.

Poskytované benefity:
Komplexné výukové materiály
Vysoko kvalifikovaný lektor s praktickými skúsenosťami
Príjemná atmosféra školenia 

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.