Neustále zlepšovanie - základné znalosti (CIP)

školenie
 Termín dohodou
 
0

(CIP-Continnuous Improvement) - Proces Neustáleho zlepšovania je jedna s veľkým úspechom, už veľa rokov, používaná metóda. Je to žijúca podniková filozofia, ktorá do svojich procesov začleňuje veľké množstvo spolupracovníkov. Ťažisko je zamerané na riešenie množstva malých problémov, vo všetkých sektoroch podniku, rozdelené do malých postupných krokov, ktoré sú realizované v krátkych časových úsekoch. Neustále zlepšovanie - základné poznatky

Stanovený cieľ:

Účastníci seminára sa oboznámia s možnosťami postupov Neustáleho zlepšovania. Budú im predstavené vhodné nástroje, vysvetlené pomocou príkladov z praxe. Vybrané metódy sa trénujú pri skupinovej práci. Tu je možné získať základ pre pochopenie podstaty CIP a jeho techník v náväznosti na ďalšie metódy.

Cieľová skupina:
Vedúce pozície a pracovníci všetkých častí oddelenia kvality, výskumu a vývoja/koštrukcie, prípravných prác, logistiky a výroby z rôznych odvetví podniku.

Obsah:

 • Zavádzanie CIP
 • Vývoj podniku s a bez CIP
 • Filozofia CIP a jeho pôvod
 • CIP ako zmenový proces, ktorý mení podnikovú kultúru
 • Rozličné spôsoby CIP a hranica s ostatnými metódami
 • Kaizen - CIP ďalekého východu
 • Eliminácia strát a zvyšovanie pridanej hodnoty
 • PDCA – proces zlepšovania a plánovania akcíí (Demingov kruh – Plan Do Check Act)
 • Alternatívy k PDCA
 • Evidencia a zoskupovanie problémov/ chýb (diagrami početnosti, zlučovania atď.)
 • Hľadanie príčin: metóda 5W vs. Ishikawa-Diagram
 • Jednotlivé kroky k nájdeniu riešenia
 • Praktické techniky kreativity (napr. anti-brainstorming, Metóda 6-3-5)
 • Metódy vyhodnocovania a hľadania riešenia (vzájomné porovnávanie, matica nákladov a zisku (Contrameasure Matrix))
 • Kontrola účinnosti zlepšovacích opatrení
 • Cvičenia - teamová práca
 • Výmena názorov a skúseností

Trvanie:

2 dni

Predpoklady:
Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.