Problem solving

školenie
 Termín dohodou
 
0

Systematické riešenie problémov, pragmatické odstraňovanie príčin problémov, preventívne vyhýbanie sa chybám. Či už v procese tvorby produktu, pri procesoch výroby, alebo v riadení kvality – ak sa vyskytnú poruchy, potom sú neočakávané, s neznámou príčinou a zväčša s významnými následkami a preto naliehavo vyžadujú zásah. Ak nie sú zamestnanci pripravení na takéto situácie, potom sa stráca veľa času, najprv na diskusie o tom „ako“, predtým, než sa dá začať s „čo“, t.j. s odstraňovaním príčiny.

Stanovenie cieľa:

Seminár poskytuje metódy riešenia problémov pre rýchle a efektívne:

 • Systematické zisťovanie problémov
 • Pragmatické odstraňovanie príčin problémov
 • Preventívne vyhýbanie sa chybám

Metódy riešenia problémov sú osvedčené postupy najlepších praktík (best practice) pre krízové situácie. Pomáhajú spoľahlivo a cielene prijať tie správne závery a pragmaticky, trvale odstrániť príčiny chýb.

Cieľová skupina:

Odborníci a riadiaci pracovníci z rôznych organizačných útvarov, ako napr. vedúci skupín, majstri, zodpovední za výrobu, vedúci výroby, manažéri kvality, zodpovední za zabezpečenie kvality.

Obsah seminára:

 • Definícia problému (interný, externý, sporadický, chronický)
 • Zaužívané prístupy k riešeniu problému, rozdiel
 • Princíp PDCA
 • Fázy riešenia problému:
  •  definovanie problému
  •  zistenie príčin
  •  návrh riešenia/ realizácia
  •  kontrola/ rozšírenie poznatkov
 • Základné nástroje kvality využívané pri riešení problému
 • Skupinová práca k prehĺbeniu poznatkov
 • Tipy / výmena skúseností

Trvanie:

1 deň

Predpoklady:

Od účastníkov nie sú očakávané žiadne zvláštne predpoklady.

V rámci seminára Vám budú poskytnuté:

 • Obsiahle školiace podklady
 • Skúsený školiteľ s praktickými znalosťami
 • Príjemná atmosféra tréningu
 • Obed a občerstvenie počas prestávok 
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a poznatkov

Cena:

229 € bez DPH na jedného účastníka 

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.