PSB - Zodpovednosť za výrobok

školenie
 Termín dohodou
 
0

V automobilovom priemysle bola otázka bezpečnosti výrobkov a zodpovednosti za výrobky vždy významnou problematikou. Je potrebné poukazovať na dôležitosť informovanosti zamestnancov v oblasti automobilového priemyslu o problematike zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

Toto tvrdenie je od roku 2016 podporené aj normou IATF 16949:2016, ktorá v kapitole 4.4.1.2 vyžaduje zaviesť funkciu zmoznenca za bezpečnosť výrobku.

Stanovený cieľ:

Legislatívne orgány štátov po celom svete stanovujú zákonné požiadavky na kvalitu a bezpečnosť výrobkov, ktoré majú nielen národný, ale aj nadnárodný význam. Tie sa týkajú nielen samotného výrobcu OEM, ale aj dodávateľsko-odberateľského reťazca. Školenie „PSB“ je určené všetkým výrobcom a ich zamestnancom. Ponúka komplexné informácie o požiadavkách na zástupcu pre bezpečnosť produktu a  management riadenia rizika. Vychádza z legislatívneho prehľadu, kde kľúčovou časťou je právna úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným  výrobkom. 

Komplexný pohľad na tému spolu s príkladmi z praxe vám ponúkame na našom školení.

Cieľová skupina:

Zástupca pre bezpečnosť produktov (PSB), manažéri, všetci špecialisti a pracovníci, ktorí môžu svojou činnosťou ovplyvniť vznik chyby, ktorá spôsobí škodu zákazníkom

Obsah:

 • Požiadavky koncernu VW stanovené v novej verzii Formel Q
 • Menovanie zástupcu pre bezpečnosť produktu (PSB), ktorému sú udelené špecifické práva a povinnosti
 • Požiadavky na kvalifikáciu PSB (odborné znalosti, znalosť produktu a výrobného procesu)
 • Spolupráca pri vývoji dielov a predchádzanie bezpečnostných rizík v súvislosti s použitím produktov
 • Spolupráca pri riešení reklamácií z poľa
 • Komunikácia s managementom alebo zákazníkom
 • Úlohy, ktoré musí plniť zástupca pre bezpečnosť produktu
 • Prehľad o legislatíve a relevantných právnych vzťahoch
 • Záväzky z vadného plnenia v občianskom práve a obchodnom práve
 • Záväzky zo spôsobenej škody v občianskom práve a obchodnom práve
 • Zodpovednosť podľa pracovného práva a trestného práva
 • Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom v Európskej únii a Slovenskej republike
 • Pramene práva týkajúce sa medzinárodnej zodpovednosti

 

Po úspešnom absolvovaní školenia, účastník získa osvedčenie o absolovaní školenia zmoznenec za bezpečnosť výrobku.

Trvanie:

2 dni

Predpoklady:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Poskytované benefity:

 • Rozsiahle školiace materiály
 • Licencovaný a schválený VW školiteľ
 • Príjemná tréningová atmosféra
 • Obed a občerstvenie počas prestávok
 • Potvrdenie o účasti resp. o kvalifikácii
 • Dostatočný priestor pre zdieľanie znalostí a vedomostí

Cena:

389 € bez DPH na jedného účastníka / 2 dni

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Odporúčané súvisiace školenia:

 • D/TLD
 • VDA 1
 • Formel Q

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.