Robustné výrobné procesy

školenie
 Termín dohodou
 
0

Vysoké náklady sú často súčasťou kvalitatívnych problémov. Náklady na reklamácie, záruky záručné reklamácie a ďalšie mimoriadne služby zákazníkom sú často vyššie ako náklady na ich zastavenie, prípadne zabráneniu chybám už na mieste ich vzniku.

Preto vzrastajú požiadavky na zabezpečenie vysokej úrovne spoľahlivosti a kvality v celom dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu.

Pre splnenie technických, funkčných, kvalitatívnych a logistických ale taktiež cenových požiadaviek je potrebná úzka, rýchla spätná väzba a preventívne opatrenia k zabráneniu výskytu problémov a reklamácií.

Cieľ tréningu:

Komunikácia v dodávateľskom reťazci, efektívna spätná väzba ako i používanie preventívnych metód je často nedostatočné. Podklady k tomuto sú podrobne rozpísané v normatívoch, špecifikáciách a súpisoch požiadaviek ale prehľad o všetkých regulačných mechanizmoch v nich obsiahnutých nie je celkom dostatočný.

Cieľom je teda pochopenie a zabezpečenie minimálnych požiadaviek na výrobné procesy a následnú realizáciu „robustných výrobných procesov“ pre zabezpečenie postavenia na trhu a znižovania nákladov na kvalitu. Ťažiskom je preventívne zabezpečenie nežiadúcich negatívnych vplyvov a nastavenie efektívnej spätnej väzby.

Obsah:

  • Analýza ovplyvňujúcich faktorov , zdroje, medzníky robustných výrobných procesov
  • Spätno-väzbové okruhy, väzba na štandard VDA MLA stupne zrelosti a APQP vylepšené plánovanie kvality,
  • Predpoklady pre robustné procesy, orientácia na procesy, prevencia vád / zamedzenie vadám, stálosť a proces vzniku produktu, minimálne požiadavky na funkciu kvality výrobného miesta
  • Manažment rizík a prevencia zlyhania
  • Štandardy pre robustné výrobné procesy
  • Príklady pre kontrolné zoznamy
  • Príklady štandardov v oblasti robustných procesov

Trvanie:

2 dni

Predpoklady:

Od účastníkov nie sú očakávané žiadne zvláštne predpoklady.

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.