Six Sigma Black Belt

školenie
 Termín dohodou
 
0

Kvalifikujte sa ako Six Sigma Black Belt a vyberte si prakticky orientovaný vzdelávací kurz v štyroch blokoch. Po ukončení školiacich blokov budete schopný úspešne riadiť náročné projekty zlepšovania. Súbežne so vzdelávacím programom budete realizovať aj Váš vlastný Six Sigma projekt. Naši odborní tréneri Vám cielene a prakticky predstavia tematiku Six Sigma. Toto školenie spĺňa požiadavky Americkej Spoločnosti pre Kvalitu (American Society for Quality - ASQ).

Termíny:

Blok I:

Blok II:

Blok III:

Blok IV:

Hodnotenie projektov:

Stanovenie cieľov:
Počas tohto intenzívneho, prakticky orientovaného školiaceho programu sa účastníci oboznamujú s jednotlivými fázami DMAIC cyklu prostredníctvom realizácie projektov Six Sigma. Po absolvovaní budú účastníci schopní viesť projektové tímy, vyberať vhodné nástroje Six Sigma a úspešne riadiť projekty s vysokou pridanou hodnotou a trvaním do 6 mesiacov. Každý účastník musí pracovať na projekte Six Sigma a dosiahnuť úspory vo výške najmenej € 100.000,-. Od druhého bloku musí každý účastník zaznamenávať pokrok na projekte v rámci svojho hodnotenia projektu. Toto školenie je prakticky orientované a ponúka všetky zručnosti, ktoré budete ako budúci Six Sigma Black Belt potrebovať.

Cieľová skupina: 
Inžinieri, prírodovedci, podnikoví ekonómovia a technici z výskumu a vývoja, výroby, logistiky, riadenia projektov a riadenia kvality výrobných a servisných spoločností.

Vstupné požiadavky a predchádzajúce znalosti potrebné na absolvovanie školenia Six Sigma Black Belt:

Toto školenie je navrhnuté tak, že vďaka komplexnej úvodnej fáze účastníci nemusia mať žiadne predchádzajúce znalosti o metodológii Six Sigma. Rovnako aj systematické zaškolenie do štatistických metód riadenia procesov je zaistené pomocou množstva cvičení s ohľadom na ich praktické využitie v reálnych projektoch.

Obsah školenia:

Blok I: Definovať a merať

 • Čo je Six Sigma
  • Prezentácia stratégie Six Sigma
  • Plnenie požiadaviek štandardov kvality ISO 9000, ISO / TS 16949, VDA, QS-9000
  • Six Sigma príklady z praxe
  • Implementácia Six Sigma v spoločnosti
 • Povinnosti Six Sigma Black Belt-a
 • Úspešné riadenie projektových tímov
 • DMAIC cyklus
 • Prenášanie požiadaviek zákazníkov do procesov (Quality Function Deployment - QFD)
 • Mapovanie procesov, "Critical to" Matrix
 • Diagram príčin a následkov, Analýza potenciálnych chýb a ich dôsledkov (Failure Mode and Effect Analysis – FMEA)
 • Základy štatistiky, výpočet výnosu
 • Metriky pre meranie výkonnosti procesov
 • Analýza systémov merania s praktickým cvičením
 • Spôsobilosť procesov a strojov
 • Six Sigma plán
 • VPredstavenie Six Sigma projektov účastníkov
 • Školenia so softvérom Minitab ®

Blok II: Analyzovať

 • Hodnotenie projektov
 • Six Sigma plán
 • Simulácia procesu
 • Štatistické testy
 • Intervaly spoľahlivosti
 • Výpočet optimálneho rozsahu skúšok
 • Korelačná a regresívna analýza
 • Analýza rozptylu
 • Multi-Vari analýza
 • Školenia so softvérom Minitab ®

Blok III: Zlepšiť

 • Hodnotenie projektov
 • Six Sigma plán
 • Štatistické plánovanie experimentu (Design of Experiment I [DoE I] - screening plány, plány plných a čiastočných faktoriálov)
 • Štatistické plánovanie experimentu (Design of Experiment lI [DoE II] - skúšobné plány 2. radu)
 • Technologický ťažiskový koeficient
 • Optimalizácia procesov
 •  Školenia so softvérom Minitab ®

Blok IV: Štandardizovať

 • Hodnotenie projektov
 • Six Sigma plán
 • Štatistické plánovanie experimentu (Design of Experiment lIl [DoE IIl] –  Kombinované plány)
 • Dizajn tolerancie
 • Poka Yoke
 • Schémy riadenia kvality pre kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky
 • Predregulácia
 • Plánovanie testov
 • Finančné hodnotenie Six Sigma projektov
 • Prehľad Design for Six Sigma (DFSS)
 • Prehľad Lean Six Sigma
 •  Školenia so softvérom Minitab ®

Na získanie certifikácie "Six Sigma Black Belt", musia byť splnené nasledujúce podmienky:

 • Osobná účasť na všetkých blokoch školenia
 • Preukázanie aplikácie znalostí o metódach Six Sigma vo vlastnom projekte
 • Úspešné zvládnutie testu po ukončení štvrtého bloku školenia
 • Vytvorenie záverečnej správy
 • Preukázanie konkrétnych projektových úspechov a významných finančných úspor

Certifikácia je zabezpečovaná prostredníctvom nášho Master Black Belta.

Rozsah / Doba trvania: 
20 dní (štyri bloky po päť dní) a dodatočný deň určený na opakovanie pred testom po prezentácii vlastných skúšobných projektov. Absolvovanie všetkých blokov kvalifikačného školenia celkovo trvá približne päť až šesť mesiacov. 

Poskytované benefity:

 • Komplexné výukové materiály
 • Obed a občerstvenie počas prestávok
 • Množstvo dátových súborov, nástroje programu MS Excel na precvičovanie Six Sigma Pocket Guide
 • Príjemná atmosféra školenia 
 • Bohatý priestor pre vzájomnú výmenu znalostí a skúseností účastníkov

Technické požiadavky: 
Každý účastník musí mať laptop so softvérom od spoločnosti Microsoft ® Excel 2003 a novší, Minitab ® verziu R16 a novší ako aj Adobe ® Reader ® 7.0 a novší. Softvér Minitab ®možno zakúpiť prostredníctvom nás. Po dobu priebehu školenia je možné poskytnúť k dispozícii počítač s výučbovou licenciou softvéru Minitab ®. Viac informácií o softvéri Minitab ®môžete nájsť tu.

Cena:

dohodou

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní / o dosiahnutí kvalifikácie Six Sigma Black Belt po úspešnom absolvovaní školenia

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.