Six Sigma Green Belt

školenie
 Termín dohodou
 
0

Nadobudnite kvalifikáciu Six Sigma Green Belt. Podporte svoje podnikanie optimalizáciou Vašich procesov pomocou metódy DMAIC. Toto školenie je svojím rozložením do 3 blokov po troch dňoch pripravené veľmi kompaktne a poskytne Vám všetky zručnosti, ktoré potrebujete na úspešnú implementáciu metodológie Six Sigma na zlepšovanie procesov v rámci organizácie.

Termíny: 
Blok I:
Blok II: 
Blok III:

Vstupné požiadavky a predchádzajúce znalosti potrebné na absolvovanie školenia Six Sigma Green Belt:
Toto školenie je navrhnuté tak, že vďaka komplexnej úvodnej fáze účastníci nemusia mať žiadne predchádzajúce znalosti o metodológii Six Sigma. Rovnako aj systematické zaškolenie do štatistických metód riadenia procesov je zaistené pomocou množstva cvičení s ohľadom na ich praktické využitie v reálnych projektoch. Po dokončení všetkých troch školiacich blokov nasleduje vedomostný test. Certifikát Six Sigma Green Belt bude účastníkom udelený po úspešnom dokončení ich modelových Six Sigma projektov. Kvalifikácia Six Sigma Green Belt je v prvom rade zameraná na projekty zlepšovania podľa 5 fázového modelu DMAIC. Model DMAIC je štandardným postupom pre vypracovanie projektov zlepšovania. 

Stanovenie cieľov kvalifikácie:

 • Pochopiť filozofiu Six Sigma
 • Poznať a naučiť sa používať DMAIC (proces zlepšovania)
 • Nacvičiť a vedieť uplatniť Six Sigma nástroje v praxi
 • Preniesť na účastníkov kurzu kompetenciu ďalej sprostredkovať filozofiu Six Sigma vo vlastnej firme
 • Používať základné štatistické metódy na kvantifikáciu výkonnosti procesov
 • Úspešne vypracovať vlastné modelové projekty

Po absolvovaní tohto kurzu máte veľmi dobré predpoklady pre získanie majstrovského zaradenia Six Sigma Black Belt. Najjednoduchšie je to absolvovaním nášho nadstavbového rekvalifikačného kurzu zo Six Sigma Green Belt na Black Belt.

Obsah školenia:

Všeobecný

 • Všeobecný úvod do Six Sigma / História / Pozadie
 • Ohraničenie fáz DMAIC cyklu
 • Klasická organizácia Six Sigma
 • Six Sigma - jedinečná terminológia

Fáza Definovať

 • Definícia projektu na zaznamenanie počiatočného stavu („baselining“)
 • Zostavenie projektového tímu
 • Definícia úloh a zodpovednosti
 • Stanovenie požiadaviek zákazníka (VOC - CTQ - Matrix 1)
 • Znázornenie vstupno-výstupných prepojení procesu pomocou SIPOC
 • Checklist – fáza Definovať
 • Aplikácia nástrojov fázy Definovať

Fáza Merať

 • Metriky
 • Merateľnosť CTQ (Matrix 2)
 • Zber dát a plán zberu dát
 • Grafické znázornenie dát (histogram, Pareto, priebehový diagram)
 • Výpočet skúšobného príkladu
 • Úvod do Minitab (prehľad štandardného štatistického softvéru)
 • Porozumenie variácie
 • Štatistické ukazovatele
 • Vhodnosť systému merania (kontrola spôsobilosti procesu)
 • Precvičovanie na vlastných projektoch

Fáza Analyzovať

 • Predstavenie hlavných príčin pomocou používaných nástrojov
 • Diagramy príčin a dôsledkov
 • Hľadanie príčin chýb
 • Mapovanie procesov (súčasný stav procesu)
 • Hodnotové analýzy
 • Formulácia a overovanie hypotéz
 • Štatistické testy
 • Korelačná analýza (analýza súvislostí)
 • Skúmanie príčin
 • Precvičovanie na vlastných projektoch

Fáza Zlepšiť

 • Systematické nachádzanie riešení
 • Implementácia riešení
 • Mapovanie procesov (budúci stav procesu)
 • Míľniky fázy Zlepšiť

Fáza Štandardizovať

 • Monitorovanie a riadenie budúceho stavu procesov pomocou štatistických metód
 • SPC - Statistical Process Control (Štatistické Riadenie Procesov - prehľad)
 • Procesná dokumentácia
 • Testovanie

Pre kvalifikáciu na "Six Sigma Green Belt", musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • Osobná účasť na všetkých troch blokoch školenia
 • Preukázanie aplikácie znalostí o metódach Six Sigma vo vlastnom projekte
 • Úspešná účasť na teste po ukončení tretieho bloku školenia
 • Vytvorenie záverečnej správy
 • Preukázanie konkrétnych projektových úspechov a významných finančných úspor

Certifikácia je zabezpečovaná prostredníctvom nášho Master Black Belta. 

Rozsah / Doba trvania: 
10 dní (tri bloky po troch dňoch a dodatočný deň určený na opakovanie pred testom po prezentácii vlastných skúšobných projektov). Absolvovanie všetkých blokov kvalifikačného školenia celkovo trvá približne štyri mesiace. 

Sprievodné koučovanie: 
Účastníci budú v priebehu, ako aj medzi blokmi školenia v aktívnom kontakte s trénerom, ktorý ich bude koučovať a podporovať (prostredníctvom telefónnej / e-mailovej komunikácie) v práci na ich vlastných projektoch. 

Poskytované benefity:

 • Komplexné výukové materiály
 • Obed a občerstvenie počas prestávky
 • Množstvo dátových súborov, nástroje programu MS Excel na precvičovanie Six Sigma Pocket Guide
 • Certifikát o dosiahnutí kvalifikácie Six Sigma Green Belt po úspešnom absolvovaní školenia
 • Bohatý priestor pre vzájomnú výmenu znalostí a skúseností účastníkov

Technické požiadavky: 
Každý účastník musí mať laptop so softvérom od spoločnosti Microsoft ® Excel 2003 a novší, Minitab ® verziu R15 a novší ako aj Adobe ® Reader ® 7.0 a novší. Softvér Minitab ®možno zakúpiť prostredníctvom nás. Po dobu priebehu školenia je možné poskytnúť k dispozícii počítač s výučbovou licenciou softvéru Minitab ®. Viac informácií o softvéri Minitab ®môžete nájsť tu.

Cena:

dohodou

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní / o dosiahnutí kvalifikácie Six Sigma Green Belt po úspešnom absolvovaní školenia

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.