Six Sigma Yellow Belt

školenie
 Termín dohodou
 
0

Toto školenie poskytuje dobrý prehľad o metodológii Six Sigma a jej nástrojoch. Yellow Belt školenie je kvalifikáciou pre spolupracovníkov a členov zlepšovateľského tímu ako aj pre podnikateľov, ktorí chcú komplexne pochopiť metodológiu Six Sigma. Školenie Six Sigma Yellow Belt poskytuje praktický prehľad a prístupy k Six Sigma projektom podľa metódy DMAIC.

DMAIC predstavuje štandardizovaný model 5 fáz zlepšovania projektov. Skratka DMAIC znamená Define (definovať), Measure (merať), Analyse (analyzovať), Improve (zlepšovať) a Control (štandardizovať). Vďaka znalosti technických pojmov Six Sigma a riadeniu projektov pomocou metódy DMAIC, sú Yellow Belts schopní aktívne podporovať a moderovať Six Sigma projekty. Školenie sčasti pokrýva obsah Green Belt tréningu.

Stanovenie cieľov:

 • Objasniť dôležitosť poznania a pochopenia metodológie Six Sigma pre firmu
 • Dosiahnuť prijatie a pochopenie metodiky Six Sigma medzi účastníkmi
 • Aktívne zapojiť zamestnancov do procesu riadenia zmien
 • Pripraviť tímy na implementáciu Six Sigma projektov
 • Zoznámiť sa s tímovými kolegami a pochopiť organizáciu projektu
 • Získať prehľad v metodológii Six Sigma a systematický prístup k Six Sigma projektom (pomocou DMAIC cyklu)

Cieľová skupina: 
Pracovníci z oblasti výskumu a vývoja, výroby a kontroly kvality výrobných firiem ako aj zamestnanci v oblasti manažmentu, marketingu a predaja spoločností zameraných na obchod a služby.

Obsah školenia: 

Všeobecný

 • Úvod do problematiky Six Sigma
 • Prehľad DMAIC cyklu
 • Organizovanie Six Sigma v rámci spoločnosti (prehľad)
 • Organizácia projektu a štruktúra tímu
 • Využitie a výhody Six Sigma pre firmu
 • Prípadové štúdie

Definovať

 • Účel definície
 • Definícia projektu
 • Prieskum potrieb zákazníkov (VOC - CTQ - Matrix)
 • Znázornenie vstupno-výstupných prepojení procesu (SIPOC)
 • Prípadová štúdia: Použitie nástrojov fázy Definujte

Merať

 • Účel merania
 • Metriky
 • Zber dát (prehľad)
 • Grafické znázornenie dát
 • Interpretácia variability procesu
 • Prípadová štúdia: zber dát / jednoduchý výpočet variability procesu / grafická interpretácia výsledkov

Analyzovať

 • Účel analýzy
 • Fishbone diagram
 • Mapovanie procesov (súčasný stav procesu)
 • Hodnotová analýza (skrátená forma)
 • Prehľad využitia štatistických nástrojov riadenia procesov (SPC)
 • Prípadová štúdia: vytvorenie súčasného stavu procesu / hodnotové analýzy

Zlepšiť

 • Vytváranie a výber riešení
 • Implementácia riešení
 • Mapovanie procesov (budúci stav procesu)
 • Prípadová štúdia: generovanie riešení / vytvorenie budúceho stavu procesu

Štandardizovať

 • Účel štandardizácie
 • Dokumentácia (prehľad)
 • Význam monitorovania a štandardizácie
 • Ukončenie DMAIC cyklu


Doba trvania: 
2 dni 
 

Cena:

dohodou

Poskytované benefity:

 • Komplexné výukové materiály
 • Vreckový sprievodca metodológiou Six Sigma
 • Fotodokumentácia použitých flip chartov
 • Vysoko kvalifikovaný tréner s praktickými skúsenosťami
 • Príjemná atmosféra školenia 
 • Obed a občerstvenie počas prestávky
 • Bohatý priestor pre vzájomnú výmenu znalostí a skúseností účastníkov

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní / o dosiahnutí kvalifikácie Six Sigma Yellow Belt

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.