SPC II - Expertné znalosti

školenie
 Termín dohodou
 
0

Produkty sú zväčša komplexné a vyrábajú sa z veľkého množstva konštrukčných dielov. To, ako dobre môže byť vyrobený konštrukčný diel, produkt, nezávisí len od konštrukcie, alebo vývoja, ale vo veľkej miere od ovládania podmienok vo výrobnom procese. Chyby a nedodržané znaky kvality vychádzajú často na povrch až potom, keď už prebehli vo výrobnom procese. Pre každý podnik má preto rozhodujúcu význam poznanie  kvality procesov vo vzťahu k možným nepodarkom a možnosť rýchlo a konzekventne reagovať na základe zavedených regulačných cyklov.

Na to, aby sme mohli analyzovať a vyhodnotiť najdôležitejšie ukazovatele v procese, používame štatistické nástroje, ako SPC (Štatistické riadenie procesov). Pomocou regulačných kariet sú monitorované ukazovatele procesu, aby sa zabezpečilo, že proces prebieha za ovládaných podmienok.

Cieľ:

Účastníci už poznajú základy štatistického riadenia procesov (SPC- základné poznatky) a šetrenie spôsobilosti. Na základe aktuálnych predpisov (normy a smernice) Vám budú poskytnuté  potrebné expertné znalosti  v problematike SPC.  Za pomoci nášho trénera si obsah osvojíte prostredníctvom cvičení. Takto budete schopní samostatne aplikovať SPC na kritické ukazovatele a inštruovať zamestnancov o ďalšom postupe.

Cieľová skupina:

Inžinieri, technici a odborný personál z plánovania výroby a výroby, oblasti kvality, zabezpečenia kvality.

Obsah:

 • Pojem SPC, princíp a ciele, nástroje zo skupiny SPC II
 • Stabilita a spôsobilosť, princíp regulácie parametra
 • Štatistické rozdelenia a intervaly spoľahlivosti
 • Normálne rozdelenie
 • Transformácia dát (Box-Cox, Johnson, CLV)
 • Testovanie hypotéz, princíp, základné typy testov
 • Lineárna regresia jednoduchá a viacnásobná
 • DOE (ukážka úplného experimentu)
 • Precvičovanie nástrojov na skupinových cvičeniach, MiniTab
 • Záverečné opakovanie, vyhodnotenie

Trvanie:

2 dni

Predpoklady:

Pre účasť na seminári odporúčame predchádzajúce znalosti získané v zmysle seminára SPC  I - základné znalosti. Tieto znalosti môžu byť nadobudnuté aj v praxi. 

Softvér:
Každý účastník musí mať k dispozícii laptop s nainštalovaným softvérom  MINITAB® a Excel.

V rámci seminára Vám budú poskytnuté:

 • Obsiahle školiace podklady
 • Skúsený školiteľ s praktickými znalosťami
 • Príjemná atmosféra tréningu 
 • Obed a občerstvenie počas prestávok 
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a poznatkov

Ukončenie kurzu:

Certifikát o absolvovaní

Cena:

369 € bez DPH na jedného účastníka / 2 dni

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.