FMEA - Workshop FMEA

školenie
 Termín dohodou
 
0

Agenda – workshop FMEA

1. Analýza súčasného stavu:

a. Predstavenie procesu, ktorý sa bude popisovať (kontrola ProcessFlow – prejdenie procesu vo výrobe s 1účastníkom, oboznámiť lektora max 1hod z dňa).
b. Definovanie funkcií a požiadaviek pre kroky procesu.
c. Podľa poradia krokov (alebo pre kritický krok) postupné definovanie chýb a ich dôsledkov. Bodovanie závažnosti (S). Analýza príčin a bodovanie výskytu (O). Analýza opatrení a bodovanie odhaliteľnosti (D). Určenie rizika RPN.

2. Zadanie úloh pre účastníkov na ďalšie spracovanie samostatne

3. Dohodnutie stretnutia 2.deň (kontrola plnenia úloh)


Účastníci musia mať vopred pripravené/ dohodnuté:

• proces, ktorý sa bude popisovať
• rozhodnutie, či pôjde o procesnú základnú alebo procesnú produktovú FMEA
• podklady k procesu – ProcessFlow
• všetky ďalšie dokumenty, aby boli ľahko dostupné (vytlačené alebo na sieti) – technológia výroby/ výkres produktu, informácie o požiadavkách/ špecifikácie zákazníka, prac. inštrukcie, kontrolný plán ...ak bude potrebné si to počas analýzy pozrieť/ vyjasniť
• prázdne tlačivo FMEA v efekt. podobe (do neho budeme zapisovať) + bodovacie tab. ktoré zvyknú používať (s nimi budeme pracovať)
• zúčastnená skupina účastníkov musí mať znalosti o popisovanom procese
• zúčastnená skupina musí mať základné znalosti o metodike FMEA (chápanie pojmov s ktorými sa stretneme pri analýze)

Doba trvania:
2 dni

Predpoklady:

• zúčastnená skupina účastníkov musí mať znalosti o popisovanom procese
• zúčastnená skupina musí mať základné znalosti o metodike FMEA (chápanie pojmov s ktorými sa stretneme pri analýze)

 

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.